Згідно зі статтею 15 пункту 1.1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо).

Бухгалтерський облік здійснюється відділом фінансово-господарського забезпечення діяльності ради, який очолює начальник відділу фінансово-господарського забезпечення діяльності ради – головний бухгалтер.

Кількісний та посадовий склад відділу визначається штатним розкладом і затверджується розпорядженням голови міської ради. Вимоги начальника відділу фінансово-господарського забезпечення діяльності ради — головного бухгалтера, що стосуються становлення і здійснення бухгалтерського обліку в установі, є обов’язковими до виконання всіма структурними підрозділами і всіма працівниками виконавчого апарату міської ради. Усі вимоги головного бухгалтера, що стосуються  інших  структурних  підрозділів  установи (крім бухгалтерії), повинні бути викладені в письмовому вигляді. Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення діяльності ради – головний бухгалтер наділяється правом другого підпису, який він ставить на первинних бухгалтерських документах, регістрах бухгалтерського обліку і відповідних звітах.

З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і звітності, здійснювати інвентаризацію майна та фінансових зобов’язань відповідно до статті 10 Закону про бухгалтерський облік та інших нормативних документів. Відповідно до пункту 1.3 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 24.05.95 р. № 88, усі первинні документи, облікові регістри, фінансова, статистична та інша звітність складаються українською мовою. Документи, що служать підставою для записів у бухгалтерському обліку і складені іноземною мовою, повинні мати погоджений автентичний переклад на українську мову, відповідно до вимог чинного законодавства.

Використовувати в установі таку методику бухгалтерського обліку.

До основних засобів відносити матеріальні активи, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року і первісна вартість яких більше 1000 грн. Фактичні витрати на ремонт основних засобів включати до складу витрат установи. Нарахування зносу основних засобів визначається в останній робочий день грудня в гривнях за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації у звітному році у відповідності з нормами зносу. Сума нарахованого зносу не може перевищувати 100 відсотків. Знос, нарахований у розмірі 100 % вартості необоротних активів, що придатні для подальшої експлуатації, не може бути підставою для списання. Термін використання нематеріальних активів визначати за кожним об’єктом окремо виходячи з матеріального стану та морального зносу. Переоцінку основних засобів проводити у відповідності з чинним законодавством України.

Обліковою одиницею бухгалтерського обліку основних засобів вважати об'єкт основних засобів.

Вважати матеріальні активи з терміном корисного використання (експлуатації) понад один рік вартістю до 1000 грн. малоцінними необоротними матеріальними активами (МНМА).Амортизацію по МНМА нараховувати в першому місяці використання об'єкта в розмірі 50 % його вартості, що амортизується, та решта 50 % вартості, що амортизується, в місяці їх вилучення з активів (списання з балансу).

Матеріальні активи, що використовуються не більше одного року, вважати малоцінними і швидкозношуваними предметами (МШП). Нарахування зносу на МШП здійснювати в розмірі 100 % балансової вартості таких предметів при передачі їх зі складу в експлуатацію. Здійснювати обов’язкове ведення кількісного обліку таких предметів у розрізі матеріально-відповідальних осіб до моменту їх повної ліквідації (списання з балансу). Визнання та первісну оцінку запасів (матеріалів) здійснювати відповідно до П(С)БО 9 «Запаси». Обліковою одиницею бухгалтерського обліку запасів вважати найменування запасів.