РІШЕННЯ

  УКРАЇНА
ВЕСЕЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ
_Перша сесія  сьомого скликання
РІШЕННЯ
від  13.11.2015 р.                                                           № 10
смт. Веселе


Про затвердження Положення про 
виконавчий  комітет  Веселівської 
селищної ради 


Керуючись ст.ст. 11, 51, 52, 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Веселівська селищна рада 
В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Положення про виконавчий комітет Веселівської селищної ради, Веселівського району, Запорізької області (додається).

2.Керуючій справами (секретарю) виконавчого комітету забезпечити дотримання вимог зазначеного Положення.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Бабарика Сергія Анатолійовича.Селищний голова                                                                            П.М.Кіяшко


 


Затверджено
рішенням І сесії 
Веселівської селищної 
ради  7-ого скликання
від 13.11.2015 № 10 

Положення
про виконавчий комітет Веселівської селищної ради
Веселівського району Запорізької області

Загальні положення.
1.Положення про виконавчий комітет Веселівської селищної ради Веселівського району Запорізької області (далі-Положення) розроблено відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», регламенту селищної ради та визначає загальний порядок організації виконавчого комітету Веселівської селищної ради.
2.Виконавчим органом селищної ради є виконавчий комітет Веселівської селищної ради, який утворюється селищною радою на строк її повноважень для здійснення організаційно-правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності ради її органів, депутатів, сприяння взаємодії зв’язків селищної ради з територіальною громадою, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.
3. Після закінчення повноважень селищної ради, селищного голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
4. Веселівська селищна рада за пропозицією селищного голови визначає чисельність та затверджує персональний склад виконавчого комітету селищної ради. 
5.Виконавчий комітет селищної ради утворюється у складі відповідно селищного голови, заступника селищного голови, керуючого справами виконавчого комітету, а також керівники відділів, керівники підприємств, інших осіб. До складу виконавчого комітету за посадою входить секретар селищної ради.
До складу виконавчого комітету селищної ради не можуть входити депутати селищної ради, крім секретаря ради. Під час добору кандидатуру до складу виконавчого комітету селищний голова враховує пропозиції постійних комісій селищної ради.
6. Внесення змін до складу виконавчого комітету здійснюється рішенням сесії за пропозицією селищного голови.
7. Селищна рада може прийняти рішення про розпуск виконавчого комітету.
8. Очолює виконавчий комітет селищної ради селищний голова. Організацію роботи виконавчого комітету селищної ради забезпечує секретар виконавчого комітету.
9.У разі відсутності селищного голови або неможливості виконання ним обов’язків роботу виконавчого комітету організовує заступник селищного голови.
10. Особи, які входять до складу виконавчого комітету селищної ради, крім тих, хто працює у виконавчих органах селищної ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів місцевого бюджету.
11. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені законодавством для селищного голови.
12. Виконавчий комітет селищної ради є підзвітним і підконтрольним селищній раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
13.Організація діяльності виконавчого комітету селищної ради визначається статутом територіальної громади, регламентом діяльності селищної ради, цим положенням та регламентом діяльності виконавчого комітету, затвердженим рішенням ради.
14.Виконавчий комітет правомочний вирішувати питання, що належать до компетенції виконавчих органів ради, здійснює функції управління відповідно до чинного законодавства, є незалежним у виборі форм і методів своєї діяльності, організації виконання власних повноважень, рішень ради, органів законодавчої та виконавчої влади.
15.Робота виконавчого комітету будується планово на основі колегіальності, гласності, відкритості, з урахуванням громадської думки та персональної відповідальності у вирішенні питань.
16.Виконавчий комітет селищної ради може бути юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в установах Державного Казначейства України.
17.Селищна рада в межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів селищної ради.
Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними та підконтрольними селищній раді, підпорядкованими її виконавчому комітету та селищному голові.
Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються селищною радою.
 Повноваження виконавчого комітету
18.Повноваження виконавчого комітету, виконавчих органів ради, порядок його діяльності визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативними актами, рішеннями селищної ради, регламентом селищної ради та виконавчого комітету, цим Положенням.
19.Виконавчий комітет селищної ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.
Виконавчий комітет ради:
- попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;
- координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;
- має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.
20. Виконавчий комітет забезпечує підготовку сесій ради, постійних комісій, тимчасових контрольних комісій та депутатів ради, розробляє проекти рішень селищної ради.
21.Здійснює організаційно-технічні заходи з підготовки та проведення всеукраїнських та місцевих референдумів, а також виборів народних депутатів України, депутатів місцевих рад, селищного голови та інших органів місцевого самоврядування.
22. Селищна рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та селищним головою в межах повноважень, наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчим органам селищних рад.
 Нормативно-правові акти виконавчого комітету
23.Виконавчий комітет, в межах своїх повноважень, приймає рішення. Рішення приймаються на його засіданнях більшістю голосів від його загального складу і підписуються селищним головою. У разі незгоди селищного голови з рішенням виконкому, він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд селищної ради. Рішення виконкому з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані селищною радою.
24.Рішення виконавчого комітету, прийняті в межах його компетенції, обов’язкові для виконання всіма розташованими на території громади підприємствами, установами незалежно від їх організаційно-правових форм і громадянами.
25.Акти виконавчого комітету з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.
 Організація роботи виконавчого комітету
26.Основною формою роботи виконавчого комітету селищної ради є його засідання. Засідання скликаються відповідно селищним головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.
27.Організаційно-технічне та інформаційне забезпечення роботи виконавчого комітету здійснюють заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючий справами (секретар) виконавчого комітету. 
28.Для забезпечення організації роботи виконавчого комітету селищний голова своїм розпорядженням здійснює розподіл функціональних обов’язків між селищним головою, секретарем селищної ради, заступником селищного голови та керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету.
29.Організація контролю та робота з документами у виконкомі селищної ради здійснюється відповідно до Положення про порядок контролю та Інструкції з діловодства, які затверджуються рішенням виконавчого комітету.
30. Крім засідань організація роботи виконавчого комітету здійснюється шляхом проведення:
- оперативних нарад селищного голови з заступником з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарем селищної ради, апаратом ради, керівниками підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, з питань, віднесених до компетенції селищної ради;
- нарад-семінарів селищного голови, заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів, секретаря селищної ради, які скликаються ними відповідно до розподілу функціональних обов'язків;
- засідань комісій, інших дорадчих органів, створених виконавчим комітетом для координації дій та організації роботи в тій чи іншій сфері виконання повноважень виконавчого комітету;
- загально-селищних заходів чи зібрань (референдумів, громадських слухань, конференцій, зборів, круглих столів, тощо);
- об'їздів територій, відвідань підприємств, установ і організацій, зустрічей з мешканцями громади, представниками політичних партій та громадських організацій з метою ознайомлення зі станом справ, оцінки соціально-економічної обстановки;
- створення комісій та робочих груп із спеціалістів виконавчого комітету селищної ради з залученням спеціалістів підприємств, установ та організацій, представників політичних партій, громадських об'єднань, членів територіальної громади для вивчення питань і підготовки проектів рішень виконавчого комітету, виконання інших доручень. 
- видання розпоряджень та доручень селищного голови, для виконання своїх функціональних повноважень, а також розпорядчих документів вищих органів виконавчої влади, організації їх виконання. 
 Планування роботи виконавчого комітету
31. Практична діяльність виконавчого комітету щодо реалізації повноважень, передбачених чинним законодавством, організовується відповідно до планів роботи, які затверджуються рішеннями виконавчого комітету.
32. План роботи виконавчого комітету складається на рік  та містить такі розділи: 
- питання для розгляду на засіданнях виконавчого комітету;
- перелік рішень, хід виконання яких розглядається в порядку контролю 
- організаційно-масові заходи
33. Проект плану виконавчого комітету розробляється з урахуванням пропозицій комісій, утворених виконавчим комітетом, членів виконавчого комітету, і подається секретарем виконавчого комітету селищної ради на засідання виконавчого комітету разом з проектом рішення. 
34. План роботи виконавчого комітету готується не пізніше, як за місяць та подається на розгляд виконавчому комітету не пізніше, як за 20 днів до початку планового періоду.
35. Зміни і доповнення до плану роботи виконавчого комітету вносяться рішенням виконавчого комітету. 
36. Контроль за виконанням плану роботи виконавчого комітету здійснює секретар виконавчого комітету.
37. При проведенні нарад, семінарів, конференцій та інших масових заходів розробляються плани їх проведення, які подаються на затвердження селищному голові не пізніше, як за 2 - 5 днів до їх проведення. 
 Порядок проведення засідань виконавчого комітету
38. Засідання виконавчого комітету селищної ради проводяться, як правило, у другий четвер кожного місяця. За необхідності скликаються позачергові засідання виконавчого комітету.
39. Засідання виконавчого комітету є легітимним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального його складу. 
Члени виконавчого комітету зобов'язані брати участь в його засіданнях, а якщо з поважних причин такої можливості немає - про це повідомляється селищному голові або секретарю виконавчого комітету. 
40. У засіданні виконавчого комітету мають право брати участь депутати селищної та інших рад, керівники комунальних підприємств селища, а також інші запрошені особи.
41. В окремих випадках засідання виконавчого комітету може бути закритим. Рішення з цього питання приймається більшістю від складу присутніх членів виконавчого комітету.
42. Засідання виконавчого комітету оформляється протоколом секретарем виконавчого комітету.
43. Оформлені протоколи не пізніш, як за 10 днів після засідання виконавчого комітету, подаються на підпис селищному голові.
45. Оригінали протоколів, рішень з додатками зшиваються в справи і зберігаються протягом 5 років у секретаря селищної ради, а потім передаються до архівного відділу Веселівської РДА на постійне зберігання.
46. Контроль за виконанням рішень виконавчого комітету здійснює керуючий справами (секретар) виконавчого комітету.

Секретар ради                                                                                   Р.О.Стогній
 
УКРАЇНА
ВЕСЕЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ
_Перша сесія _сьомого скликання
РІШЕННЯ
від  13.11.2015 р.                                                          № 11
смт. Веселе


Про  створення  комісії  з   питань 
розгляду та вирішення земельних 
спорів   на території Веселівської 
селищної ради


Керуючись Конституцією України, відповідно до вимог Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Цивільно-процесуального кодексу України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності”, для вирішення земельних спорів, Веселівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:

1.Створити комісію з питань розгляду та вирішення земельних спорів відносно меж земельних ділянок та додержання громадянами правил добросусідства на території Веселівської селищної  ради, в кількості 9 чоловік, (Додаток № 1).
2.Затвердити Положення про розгляд та вирішення земельних спорів відносно меж земельних ділянок та додержання громадянами правил добросусідства на території Веселівської селищної  ради (Додаток 2).
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради Бабарика С.А.


Селищний голова                  П.М.Кіяшко


Додаток № 1
до рішення І сесії Веселівської селищної ради
7-ого скликання
від 13.11.2015 р № 11

СКЛАД КОМІСІЇ
з питань розгляду та вирішення земельних спорів відносно меж земельних ділянок та додержання громадянами правил добросусідства на території Веселівської селищної  ради


Голова комісії:
Бабарик Сергій Анатолійович – заступник селищного голови з питань 
                                                        діяльності виконавчих органів
Секретар комісії:
Мінасян Яна Йосифівна – спеціаліст І категорії відділу 
                                             землевпорядкування при виконавчому 
                                             комітеті Веселівської селищної ради

Члени комісії:
Карпенко Володимир Дмитрович – Начальник відділу 
                                                          землевпорядкування при 
                                                          виконавчому комітеті Веселівської 
                                                           селищної ради

Демидченко Світлана Миколаївна – спеціаліст І категорії 
                                                            селищної ради

Мінасян Яна Йосифівна – спеціаліст І категорії відділу 
                                             землевпорядкування при виконавчому 
                                             комітеті Веселівської селищної ради

Долженко Людмила Станіславівна – спеціаліст-юрисконсульт 
                                                           Веселівської селищної ради

        Сєчин Олександр Олександрович – в.о.старости Білоріцької с/ради

Єрещенко Лариса Вікторівна - в.о. старости Широківської сільської ради

__________________________ - депутат відповідного виборчого округу


Додаток № 2
до рішення І сесії Веселівської селищної ради
7-ого скликання
від 13.11.2015 р № 11


ПОЛОЖЕННЯ
про розгляд та вирішення земельних спорів відносно меж земельних ділянок та додержання громадянами правил добросусідства 
на території Веселівської селищної  ради

1.  Загальні положення
1.1. Дане положення розроблено з метою забезпечення об'єктивного і своєчасного вирішення земельних спорів на території Веселівської селищної ради у відповідності з діючим законодавством.
1.2. Положення розроблено на підставі вимог:
- Конституції України від 28.06.1996 р.;
- Земельного кодексу України від 01.01.2002 р.;
- Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р.;
- Цивільного процесуального кодексу України від 18.03.2004 р.;
- ст. 33   Закону   України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р.;
- Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності”;
- інших нормативних документів.
1.3. Для розгляду спору і підготовки проекту рішення при Веселівській селищній раді створюється Комісія по вирішенню земельних спорів (далі комісія).
1.4. Розгляд земельних спорів здійснюється колегіально у складі непарної кількості членів комісії.
1.5. Кількісний та персональний склад комісії затверджується відповідним рішенням ради.
1.6.  До складу комісії обов'язково входять: заступник  голови з питань діяльності виконавчих органів ради - голова комісії, начальник відділу землевпорядкування селищної ради, спеціалістів землевпорядників, спеціаліст з благоустрою селищної ради, спеціаліст-юрисконсульт селищної ради та інші члени комісії. В обов’язковому порядку до складу комісії при розгляді питань включати депутата селищної ради по відповідному округу.
1.7. При необхідності в роботі комісії можуть брати участь представники природоохоронного, санітарно-епідеміологічного, право охорон-них органів,     управлінь та служб.
1.8. Засідання комісії є правомочними, якщо в них приймає участь 2/3 членів від складу, затвердженого відповідно до п. 1.5 Положення.

2.Сторони, що беруть участь у земельному спорі, 
їх права та обов'язки.
2.1.Сторонами, що беруть участь у земельному спорі є:
          особа, власник або землекористувач земельної ділянки, яка подає заяву до органу місцевого самоврядування і вважає, що його права на земельну ділянку порушені.
особа, власник або землекористувач сусідньої земельної ділянки з боку якого, на думку заявника, порушені права.
          2.2. Сторони, що беруть участь у земельному спорі користуються рівними правами: мають право знайомитися з матеріалами щодо спору, робити з них виписки, брати участь у розгляді земельного спору, подавати документи та інші докази, порушувати клопотання, давати усні і письмові пояснення, заперечувати проти клопотань та доказів протилежної сторони, укладати мирову угоду, одержувати копію рішення щодо земельного спору та оскаржувати його в судовому порядку.
2.3. Сторони спору зобов'язані сумлінно користуватися своїми правами і сприяти своїми діями Комісії по своєчасному і правильному розгляду земельного спору.

3. Порядок розгляду земельного спору
3.1. Заявник подає заяву про порушення спору в письмовій формі  до ради.
3.2.Заява повинна містити :
а) найменування органу, до якого вона подається ;
б) найменування сторін, їх адреса;
в) виклад обставин виникнення спору;
г) зазначення доказів;
д) підпис заявника та дату заповнення.
3.3. До заяви можуть бути додані необхідні для розгляду спору документи і матеріали :
а) документи  на право  власності  або  на право  користування земельною ділянкою;
б) документи, що підтверджують зміни, які відбулися в правовому режимі земельної ділянки;
в) акти, протоколи, розпорядження контролюючих органів та інше.
3.4. 3емельний спір має бути вирішено у місячний строк від дня подачі заяви. 
3.5. Розгляд земельних спорів здійснюється в присутності сторін.
3.6.Сторонам земельного спору надсилається письмове повідомлення про час і місце розгляду спору за 5 днів до засідання комісії.
3.7. Порядок ведення засідання комісії, а також обов'язкову по відношенню однієї сторони до іншої поведінку визначає голова комісії.
3.8. Голова комісії оголошує склад комісії, роз'яснює сторонам їх права та обов'язки і сприяє у здійсненні належних їм прав.
3.9. У разі відсутності однієї із сторін при першому засіданні комісії і відсутності офіційної згоди на розгляд питання без неї, розгляд спору переноситься.
3.10. Повторне засідання комісії відбувається не пізніше 7 днів після першого.
3.11. Відсутність однієї із сторін без поважних причин при повторному розгляді не зупиняє його розгляду і прийняття рішення.
3.12. Доказами при вирішенні земельного спору є будь-які фактичні данні, на підставі яких комісія встановлює наявність чи відсутність обставин, які мають значення для правильного вирішення спору.
3.13.  Якщо подані сторонами докази є недостатніми, комісія має право витребувати від підприємств, організацій, органів державної влади, структур місцевого самоврядування та громадян документи і матеріали, необхідні для вирішення спору.
3.14. Для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні земельного спору і потребують спеціальних знань, комісія може заслуховувати експертів та фахівців, запрошених як сторонами так і комісією.
3.15. Експертами можуть виступати фізичні та юридичні особи, які мають ліцензії на здійснення відповідної діяльності.
3.16.  Права, обов'язки та відповідальність експерта визначаються діючим законодавством.
3.17.Експертиза провадиться для визначення та відновлення меж земельних ділянок і включає:
а) геодезичне встановлення меж земельної ділянки;
б) відновлення меж земельної ділянки на місцевості;
в) інші дії.
3.18. Витрати, пов'язані із залученням експертів, фахівців покладаються на заявника.
3.19. Про кожне   засідання    комісії   складається    протокол,   у   якому зазначаються:
а) дата засідання;
б) найменування та склад органу, що розглядає спір;
в) номер справи і найменування сторін;
г) відомості про явку на засідання сторін та членів комісії або про причини їх неявки;
д) усні заяви і клопотання сторін;
е) відомості про роз'яснення сторонам їх прав і обов'язків.
3.20.  Протокол веде секретар комісії та у триденний строк підписує голова комісії.
3.21. Сторони, які беруть участь у земельному спорі, мають право знайомитися з протоколом, подавати письмові зауваження.
3.22. При розгляді земельного спору по суті комісія готує проект рішення, який викладається в письмовій формі та подається головою комісії до сесії селищної ради.
3.23. Голова комісії доповідає депутатам селищної ради щодо обставин спору і вносить проект рішення на сесію по спору, який розглядався комісією. 
        3.24. Веселівська селищна рада приймає рішення за результатами розгляду земельного спору, яке складається із вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин, при цьому:
а) у вступній частині вказуються найменування органу, що прийняв рішення, номер справи, дата прийняття рішення, найменування сторін;
б)  описова частина має містити зміст заяви, причини виникнення спору, пояснення та клопотання сторін, документи і матеріали, представлені сторонами, докази, на підставі яких прийнято рішення;
з) в мотивувальній частині вказуються обставини справи, встановлені комісією;
г) резолютивна частина має містити вирішення земельного спору по суті та порядок його виконання.
          3.25  На засідання сесії селищної ради можуть бути запрошені сторони спору.
3.26. Рішення сесії вступає в силу з моменту його прийняття та передається сторонам у 3-денний термін.
3.27. Сторони спору у разі незгоди із прийнятим рішенням мають право на його оскарження в судових органах.
3.28. Оскарження рішення призупиняє його виконання.

4. Виконання рішення щодо земельного спору
4.1. Рішення виконується не пізніше одного місяця з дня його прийняття.
4.2. Виконання рішення не звільняє особу від відшкодування збитків, які виникли внаслідок порушення нею земельного законодавства.
4.3. Виконання рішення може бути призупинено або його термін може бути продовжений Веселівською селищною радою або місцевим судом.

5. Прикінцеві положення
5.1. Дане положення набирає чинності з моменту його затвердження Веселівською селищною радою.

 
 
УКРАЇНА
ВЕСЕЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ
_Перша сесія _сьомого скликання
РІШЕННЯ
від  13.11.2015 р.                                                          № 12
смт. Веселе


Про створення постійної Комісії з питань здійснення Веселівською селищною радою, її виконавчими органами та селищним головою державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та затвердження Положення про здійснення Веселівською селищною радою, її виконавчими органами та селищним головою державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності 


Керуючись Конституцією України, відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Веселівська селищна рада  
В И Р І Ш И Л А:

1.Створити постійну Комісію з питань з питань здійснення Веселівською селищною радою, її виконавчими органами та селищним головою державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності в кількості 6 чоловік, (Додаток № 1).
2. Затвердити Положення про здійснення Веселівською селищною радою, її виконавчими органами та селищним головою державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності (Додаток 2).
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря селищної ради.Селищний голова                  П.М.Кіяшко


Додаток № 1
до рішення І сесії Веселівської селищної ради
7-ого скликання
від 13.11.2015 р № 12

СКЛАД ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ
з питань здійснення Веселівською селищною радою, її виконавчими органами та селищним головою державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та затвердження Положення про здійснення Веселівською селищною радою, її виконавчими органами та селищним головою державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності


Голова комісії:
Карпенкова Анастасія Валеріївна – депутат селищної ради

Члени комісії:
Івов Віктор Миколайович – депутат селищної ради

Акімов Олександр Анатолійович – депутат селищної ради

Сопіна Тетяна Володимирівна – депутат селищної ради

  Акімова Аліна Сергіївна – депутат селищної ради

  Юр’єва Тетяна Миколаївна – депутат селищної ради
  


Додаток до рішення  1 сесії Веселівської селищної ради 
7-го скликання 
від 13.11.2015 року № 12 

ПОЛОЖЕННЯ
про здійснення Веселівською селищною радою, і виконавчими органами та селищним головою державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності

Розділ 1. Загальні положення
1. Положення про здійснення міською радою, її виконавчими органами та міським головою державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності (надалі - Положення) визначає правові та організаційні засади реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності Веселівською селищною радою, її виконавчими органами та селищним головою 
2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні визначеному статтею 1 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закону). 
3. Забезпечення здійснення державної регуляторної політики включає: - встановлення єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного впливу та до здійснення відстежень результативності регуляторних актів; - підготовку аналізу регуляторного впливу; - планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів; - оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, а також відкриті обговорення за участю представників громадськості питань, пов'язаних з регуляторною діяльністю; - відстеження результативності регуляторних актів; - перегляд регуляторних актів; - систематизацію регуляторних актів; - недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти; - викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта; - оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності.
4. Розробниками проектів регуляторних актів є селищний голова, депутати та постійні комісії Веселівської селищної ради, її виконавчі органи, відповідальні посадові особи органів місцевого самоврядування. Громадяни, суб'єкти господарювання, їх об'єднання, наукові установи, можуть брати участь у розробці проектів регуляторних актів згідно з їх повноваженнями, визначеними законодавством. 

Розділ 2. Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
5. Веселівська селищна рада, її виконавчий комітет та селищний голова затверджують плани діяльності з підготовки ними проектів регуляторних актів. 
6. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Веселівської селищної  ради (відображається в плані роботи ради), її виконавчого комітету (відображається в плані роботи виконкому) та план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів селищного голови на наступний календарний рік розробляються виконавчим апаратом Веселівської селищної ради на підставі узагальнення пропозицій виконавчих органів селищної ради, відповідальних посадових осіб місцевого самоврядування, громадян, суб'єктів господарювання, їх об'єднань, наукових установ. Пропозиції до проекту плану на наступний календарний рік подаються до виконавчого апарату ради не пізніше 15 листопада поточного року. 
7. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів регуляторних актів, цілей їх прийняття, строків їх підготовки, найменування розробника проекту регуляторного акта. 
8. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Веселівської селищної ради, план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого комітету та план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів селищного голови завершується цими регуляторними органами не пізніше 15 грудня поточного року.
 9. Затверджені Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів оприлюднюються шляхом опублікування в друкованих ЗМІ та/або Інтернет- сторінці Веселівської селищної ради не пізніше як у десятиденний строк після їх затвердження. 
 У разі, якщо виникає необхідність підготовки проекту регуляторного акта, що не був внесений до затвердженого цим регуляторним органом плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, розробник проекту регуляторного акта повинен внести відповідні зміни до плану не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд відповідного регуляторного органу, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту. Проект акта не розглядається, якщо він не був внесений в план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів з наступним оприлюдненням плану.

Розділ 3. Підготовка аналізу регуляторного впливу
 11. До оприлюднення проекту регуляторного акта його розробником готується аналіз регуляторного впливу (далі - АРВ) з метою одержання зауважень та пропозицій щодо норм, які регулюють господарські відносини або адміністративні відносини між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання. 12. Розробник проекту регуляторного акта при підготовці АРВ повинен: - визначити та проаналізувати проблему, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінити важливість цієї проблеми; - обґрунтувати, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання; - обґрунтувати, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розглянути можливість внесення змін до них; - визначити очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснити розрахунок очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта; - визначити цілі державного регулювання; - визначити та оцінити усі прийнятні альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин; - аргументувати переваги обраного способу досягнення встановлених цілей; - описати механізми і заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта; - обґрунтувати можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта; - обґрунтовано довести, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб'єктів господарювання, громадян та держави; - обґрунтовано довести, що вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрата у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені; - оцінити можливість впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги, - оцінити ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта; - обґрунтувати запропонований строк чинності регуляторного акта; - визначити показники результативності регуляторного акта; - визначити заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття. 
13. АРВ проводиться відповідно до вимог встановлених Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 (надалі Методика аналізу). АРВ підписується розробником проекту регуляторного акта. 
14. У разі внесення на розгляд сесії селищної ради проекту регуляторного акта без АРВ, Відповідальна постійна комісія приймає рішення про направлення проекту розробникові на доопрацювання, крім випадків визначених п. 16 цього Положення. 
15. У разі внесення на розгляд сесії селищної ради проекту регуляторного акта без АРВ одночасно з мотивованим поданням депутата ради або постійної комісії ради Відповідальна постійна комісія приймає рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта, внесеного цим депутатом або постійною комісією. У цьому разі аналіз регуляторного виливу не готується, а експертний висновок готується відповідно до вимог ст.8 Закону та Методики аналізу. Експертні висновки готуються в термін не більше 10 робочих днів з дня прийняття рішення про забезпечення підготовки експертного висновку. 
16. На підставі АРВ, а у випадку визначеному п.15 цього Положення, експертного висновку, Відповідальна постійна комісія протягом 5-и робочих днів з дня їх надходження до комісії готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта ст. 4, 8 Закону та Методиці аналізу і передає їх для вивчення до постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта (надалі Головної комісії), за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є головною постійною комісією. При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 цього Закону. 
17. Порядок та строки підготовки експертних висновків щодо регуляторного впливу внесених проектів регуляторних актів визначаються регламентом ради. 
18. У разі внесення на розгляд засідання виконавчого органу чи внесення на затвердження селищним головою проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу цей проект повертається його розробникові на доопрацювання. 

Розділ 4. Оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень та пропозицій
19. Кожен проект регуляторного акта перед його внесенням на розгляд до регуляторного органу оприлюднюється разом із АРВ (протокольним рішенням депутатської комісії, рішенням виконкому, розпорядженням селищного голови). Оприлюднення проекту регуляторного акта та АРВ покладається на розробника регуляторного акта. 
20. Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта публікується в друкованих ЗМІ та/або Інтернет-сторінці Веселівської селищної  ради Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта повинно містити: - стислий виклад змісту проекту; - поштову та електронну, за її наявності, адресу розробника проекту/головної комісії, до яких надсилаються зауваження та пропозиції; - електронну адресу Інтернет-сторінки Веселівської селищної ради, де розміщено проект регуляторного акта та АРВ; - інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань. Проект регуляторного акта разом із відповідним АРВ оприлюднюється шляхом розміщення на Інтернет-сторінці Веселівської селищної  ради (надалі Інтернет-сторінці) не пізніше п'яти робочих днів з дня публікації повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта. 
21. Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акта і не може бути меншим, ніж один місяць та більшим, ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного АРВ. Зауваження та пропозиції надаються розробникові проекту або Головній комісії і реєструються в журналі. 
22. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного АРВ, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду розробником цього проекту регуляторного акта. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.
 23. Протягом п'яти робочих днів з дати закінчення строку, протягом якого приймалися зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, розробник складає зведену таблицю та розміщує її на Інтернет- сторінці. До зведеної таблиці включається зміст зауважень та пропозицій, висновки щодо їх прийняття або відхилення. 
24. Оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень, пропозицій не може бути перешкодою для проведення громадських слухань та будь-яких інших форм відкритих обговорень цього проекту регуляторного акта.

Розділ 5. Прийняття та офіційне оприлюднення регуляторних актів
25. На розгляд регуляторних органів вносяться: - виконавчого комітету та селищного голови - проект регуляторного акта, АРВ, зведена таблиця отриманих зауважень та пропозицій; - міської ради - проект регуляторного акта, АРВ (або експертний висновок щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта відповідно до вимог ст.. 8 Закону), висновок Відповідальної постійної комісії (вимогам статей 4 та 8 Закону), Головної комісії та зведена таблиця отриманих зауважень та пропозицій; - у випадку визначеному п. 15 не вноситься АРВ, 
26. Регуляторний акт не може бути прийнятий регуляторним органом, якщо наявна хоча б одна з таких обставин: - відсутній АРВ або експертний висновок Відповідальної постійної комісії; - проект регуляторного акта не був оприлюднений. 
27. Прийняті регуляторні акти офіційно оприлюднюються в друкованих ЗМІ та/або Інтернет-сторінці Веселівської селищної ради не пізніше як у десяти- денний строк після їх підписання. 

Розділ 6. Відстеження результативності регуляторних актів
28. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. 
29. Відстеження результативності регуляторного акта включає: - виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів; - підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності. 
Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих селищною радою, селищним головою забезпечується виконавчими органами ради (управлінням, відділом, структурним під розділом тощо) та здійснюється відповідно до Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого селищною радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до головної постійної комісії ради. 
31. Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта не може бути більшим ніж сорок п'ять робочих днів. 
32. Розробник готує звіт про відстеження результативності регуляторного акта та не пізніш як у десятиденний строк з дня підписання цього звіту оприлюднює шляхом розміщення на Інтернет-сторінці. 
33. У звіті про відстеження результативності регуляторного акта зазначаються: - вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер; - назва виконавця заходів з відстеження; - цілі прийняття акта; - строк виконання заходів з відстеження; - тип відстеження (базове, повторне або періодичне); - методи одержання результатів відстеження; - дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних; - кількісні та якісні значення показників результативності акта; - оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта підписується розробником. Перегляд регуляторного акта здійснюється: - на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього регуляторного акта; - за ініціативою регуляторного органу, який прийняв відповідний регуляторний акт; - в інших випадках, передбачених Конституцією та іншими законодавчими актами. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає розробник проекту цього регуляторного акта, а у разі відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого Веселівською селищною радою, рішення про необхідність перегляду регуляторного акта приймає Головна постійна комісія ради або розробник проекту цього регуляторного акта.

Розділ 7. Підготовка та заслуховування звіту про здійснення державної регуляторної політики
35. Виконавчі органи Веселівської селищної ради подають до виконавчого апарату ради до 1 лютого поточного року інформацію про здійснення ними державної регуляторної політики у попередньому році. 
36. На підставі отриманих даних виконавчий апарат ради до 15 лютого поточного року готує звіт селищного голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Веселівської селищної ради у попередньому році (далі - Звіт) і подає його на розгляд селищного голови. Після розгляду в термін не більше 5-и робочих днів селищний голова організовує подання звіту до Відповідальної постійної комісії. Відповідальна постійна комісія розглядає і готує до розгляду на сесії питання до Звіту про здійснення державної регуляторної політики у частині, що віднесена до компетенції постійних комісій Веселівської селищної ради. 
37. Веселівська селищна рада заслуховує щорічний Звіт на сесії Веселівської селищної ради. В 10-ти денний термін після заслуховування, Звіт оприлюднюється шляхом його опублікування в друкованих ЗМІ та/або Інтернет-сторінці Веселівської селищної ради. 

Секретар Веселівської селищної радиР.О.Стогній 
УКРАЇНА
ВЕСЕЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ
_Перша сесія _сьомого скликання
РІШЕННЯ
від  13.11.2015 р.                                                               № 13
смт. Веселе


Про реорганізацію Веселівської селищної ради Веселівського району Запорізької області шляхом приєднання Білоріцької сільської ради Веселівського району Запорізької області та Широківської сільської ради Веселівського району Запорізької області


 З метою створення Веселівської об’єднаної територіальної громади,керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», ст. 33 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», статтями 104 – 106 Цивільного кодексу України, постановою ЦВК від 28.08.2015 р. № 193 «Про початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року», рішенням Веселівської селищної ради від 07.08.2015 року № 1 «Про добровільне об’єднання територіальних громад»,  рішенням Широківської сільської ради від 07.08.2015 року № 1 «Про добровільне об’єднання територіальних громад», рішенням Білоріцької сільської ради від 07.08.2015 року № 1 «Про добровільне об’єднання територіальних громад», рішенням Запорізької обласної ради від 27.08.2015 року № 3 «Про утворення Веселівської селищної територіальної громади Веселівського району Запорізької області та призначення перших місцевих виборів депутатів Веселівської селищної ради об’єднаної територіальної громади та Веселівського селищного голови»,  Веселівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:

1.Припинити юридичну особу Широківську сільську раду Веселівського району Запорізької області (адреса: 72250, Запорізька область, Веселівський район, село Широке, вулиця Комсомольська, будинок 43; код ЄДРПОУ 26013336), шляхом приєднання до Веселівської селищної ради Веселівської селищної об’єднаної територіальної громади. 

2.Припинити юридичну особу Білоріцьку сільську раду Веселівського району Запорізької області  (адреса: 72252, Запорізька область, 
-2-
Веселівський район, село Білоріцьке, вулиця Котовського, будинок 31; код ЄДРПОУ 26013342), шляхом приєднання до Веселівської селищної ради Веселівської селищної об’єднаної територіальної громади.

3.Припинити юридичну особу Веселівську селищну раду (адреса: 72202, Запорізька область, Веселівський район, смт Веселе, вулиця Леніна, будинок 162; код ЄДРПОУ 25677264) шляхом перетворення її у Веселівську селищну раду Веселівської селищної об’єднаної територіальної громади.

4.Створити ліквідаційну комісію з припинення юридичної особи Широківська сільська рада Веселівського району Запорізької області у складі:
4.1.Єрещенко Лариса Вікторівна – виконуючий обов’язки старости – голова комісії (ІПН 2412704328).
4.2.Ворона Ольга Вікторівна – заступник голови комісії - головний бухгалтер Широківської сільської ради  (ІПН 2762212286).
4.3.Cтогній Раїса Олексіївна – секретар Веселівської селищної ради (ІПН 2047012648).
4.4.Долженко Людмила  – спеціаліст – юрисконсульт Веселівської селищної ради  (ІПН 3094117842).
4.5.Колупай Ольга Анатоліївна – завідувач КДНЗ «Вишенька» Широківської сільської ради Веселівського району Запорізької області (ІПН 
4.6.Грибко Валентина Дмитрівна – керуюча справами Веселівської селищної ради (ІПН 2388902946).
4.7.Звєгінцева Світлана Анатоліївна – заступник селищного голови, головний бухгалтер Веселівської селищної ради (ІПН 2565414709)
4.8.Плакса Вадим Володимирович – спеціаліст І категорії Веселівської селищної ради (ІПН 3033820392).

5.Створити ліквідаційну комісію з припинення юридичної особи Білоріцька  сільська рада Веселівського району Запорізької області у складі:
5.1.Сєчин Олександр Олександрович – виконуючий обов’язки старости – голова комісії (ІПН 2276011035).
5.2.Грунська Ірина Володимирівна – заступник голови комісії - головний бухгалтер Білоріцької сільської ради (ІПН 2350908887).
5.3.Cтогній Раїса Олексіївна – секретар Веселівської селищної ради (ІПН 2047012648).
5.4.Долженко Людмила  – спеціаліст – юрисконсульт Веселівської селищної ради  (ІПН 3094117842).
5.5.Міцук Алла Валентинівна – землевпорядник Білоріцької сільської ради (ІПН 2617608565).
5.6.Грибко Валентина Дмитрівна – керуюча справами Веселівської селищної ради (ІПН 2388902946).
5.7.Звєгінцева Світлана Анатоліївна – заступник селищного голови, головний бухгалтер Веселівської селищної ради (ІПН 2565414709)
5.8. Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Коментарі:

Залишити коментар