РЕГЛАМЕНТ Веселівської селищної ради.

РЕГЛАМЕНТ
Веселівської селищної ради
 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
СТАТТЯ 1. Селищна рада
1.Веселівська селищна рада (далі рада) є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, що складається з депутатів і відповідно до чинного законодавства представляє територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції та повноваження місцевого самоврядування.
2.Порядок діяльності селищної ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законодавчими актами і цим регламентом та рішеннями ради.
СТАТТЯ 2. Предмет регламенту
1. Цим регламентом встановлюється порядок скликання сесії ради, підготовки і розгляду нею питань, проведення засідань, прийняття рішень ради, порядок формування та організації роботи постійних та інших комісій ради порядок формування виконавчих органів ради, здійснення депутатської діяльності, обрання та затвердження посадових осіб та інші процедури, які випливають з повноважень ради.
 СТАТТЯ 3. Мова роботи ради
1.Робота ради та її діловодство ведеться українською мовою.
2.У разі коли промовець (доповідач, виступаючий) не володіє українською мовою, він має право виступати іншою мовою.
 СТАТТЯ 4. Гласність в роботі ради
1.Засідання ради, постійних та інших комісій є відкритим і гласним.
2.За рішенням ради можуть проводиться закриті засідання для  розгляду конкретно визначених питань, про інформацію:
-щодо приватного життя конкретних громадян даних персонального характеру;
-що становить державну таємницю;
-конфіденційної інформації, яка визнана такою безпосередньо радою.
3.На засіданні ради можуть бути присутніми громадяни, за попереднім поданням заявки секретарю ради, з визначенням конкретного питання на якому бажають бути присутніми.
4.Представники преси мають право бути присутніми на сесії за їх бажанням, за винятком розгляду питань визначених пунктом 2 ст.1
5.Гласність роботи ради забезпечується:
-публікацією матеріалів в газеті „Колос”;
-доведенням до відома громадськості через депутатів ради..
СТАТТЯ 5. Встановлення державних та місцевих символів 
1.Державний прапор України на будинку ради та флагштоку  встановлюється постійно.
2.На пленарних засіданнях ради Державний прапор і прапор селища встановлюється в залі, де проходить засідання.

РОЗДІЛ ІІ. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ.
СТАТТЯ 6. Діяльність депутатів
1.Діяльність депутата під час сесії включає:
-участь в засіданнях ради;
-участь в засіданнях комісії ради та робочих чи підготовчих групах;
-виконання доручень ради, селищного голови та секретаря ради, постійних комісій;
-робота у виборчому окрузі.
2.Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень є підставою для відкладання депутатам усіх службових справ.
3.У разі невиконання депутатом  своїх обов’язків у раді та її органах, систематичне порушення  ним встановленого порядку їх роботи, рада відповідно до чинного законодавства може прийняти рішення про:
-повідомлення виборців про становлення депутата до виконання своїх обов’язків;
-призначення голосування щодо ініціювання відкликання депутата.
СТАТТЯ 7. Права депутата в раді
1.Депутат користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів.
2.Депутат, який не входить до складу будь-якого органу ради, на якому він бажає бути присутнім, може брати участь з правом дорадчого голосу.
3.Депутат має право:
-обирати і бути обраним до органів ради;
-пропонувати питання для розгляду радою та її органами;
-вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного засідання ради та її органів, порядку розгляду питань;
-брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, з процедурних питань головуючому на засіданні;
-вносити пропозиції про заслуховування на засіданні ради звіту чи інформації керівника органу підзвітного чи підконтрольного раді;
-оголошувати на засіданні ради та її органів звернення, заяви громадян, якщо вони мають суспільне значення;
-знайомитися з документами ради, брати копії рішень ради по конкретному питанню;
-інші права відповідно до законодавства України;
-звернутися із запитом до селищного голови, керівників установ, підприємств та організації на території ради, в т.ч. районних  служб з питань віднесених по його повноважень та відання ради. 
4.Орган або посадова особа, до яких направлено запит зобов’язані дати усну чи письмову відповідь депутату або раді у встановлені законом строки і порядку
СТАТТЯ 8. Селищний голова
1.Селищний голова є посадовою особою територіальної громади.
2.Повноваження  селищного голови починаються з моменту оголошення селищною виборчою комісією про його обрання  на пленарному засіданні новообраної ради і закінчуються  в момент вступу на посаду іншої обраної особи, крім  дострокового припинення його повноважень.
3.Повноваження селищного голови визначаються чинним законодавством, цим регламентом, рішеннями ради.
4.При здійсненні наданих повноважень селищний голова є підзвітним і підконтрольним перед територіальною громадою та відповідальним перед радою.
5.Селищний голова зобов’язаний звітувати перед:
-радою про роботу виконавчих органів ради;
-територіальною громадою.
6.Конкретна дата звіту перед радою визначається планом роботи ради.
7.Рада більшістю голосів складу ради, може зажадати позачергового звіту селищного голови, але не раніше ніж через три місяці від попереднього звіту.
СТАТТЯ 9.  Секретар ради
1.Секретар ради обирається за пропозицією селищного голови з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі.
2.Секретар ради: 
-у випадках передбачених законодавством та регламентом
- скликає сесію ради;
- веде засідання ради;
- підписує протокол сесії та рішення
-організовує підготовку сесії ради,  питань, що виносяться на розгляд ради;
-інформує депутатів про час, дату проведення сесії, перелік питань, які виносяться на сесію;
-за дорученням  селищного голови координує діяльність постійних та інших комісій, дає їм доручення, сприяє організації виконання  їх рекомендацій;
-сприяє депутатам у здійсненні їх повноважень;
-забезпечує доведення рішень ради до виконавців та населення, організовує контроль за їх виконанням;
-забезпечує зберігання документів у раді;
-вирішує за дорученням селищного голови інші питання пов’язані з діяльністю ради та її органів;
-здійснює інші повноваження відповідно до законодавства та цього регламенту
3.Секретар ради за пропозиціями відповідних комісій ради, організовує планування роботи, підготовку проектів рішень ради, з врахуванням висновків комісій, та інших актів.
СТАТТЯ 10. Постійні комісії ради
1.Постійні комісії ради є її органами, що утворюються для попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до її відання, а також здійснення контрольних повноважень щодо виконання рішень ради, діяльності виконкому ради у сфері компетенції комісії.
2.Кількісна чисельність комісії та напрямки діяльності визначаються радою.
3.Склад комісії не може бути менше трьох депутатів ради.
4.Постійні комісії ради обираються з числа депутатів на термін повноважень ради.
5.Рада обирає постійні комісії у складі їх голів і членів, інші питання структури комісії вирішуються самою комісією.
6.Голова комісії обирається за пропозицією селищного голови.
7.До складу постійних комісій не можуть бути обрані селищний голова та секретар ради.
8.Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
9.Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.
10.Постійні комісії будують свою роботу відповідно до Положення про постійні комісії, затверджене радою.
11.Засідання постійної комісії скликаються головою комісії відповідно до плану роботи та за потребою.
12.Засідання комісії є правочинним, якщо у ньому бере участь не менше половини складу комісії.
13.Рішення комісії ухвалюються у формі висновків, рекомендацій та постанов.
14.Висновки є обов’язковими для розгляду на сесії ради, селищним головою та виконкомом ради.
15.Кожне засідання комісії оформляється протоколом, який підписує голова та секретар комісії.
16.За дорученням ради чи за власною ініціативою може проводитися спільне засідання двох чи більше комісій ради.
17.Забезпечує роботу координації діяльності апарат селищної ради.
18.Рада може створювати тимчасові контрольні комісії для підготовки та попереднього розгляду, доопрацювання проектів рішень, а також конкретних питань визначених радою.
19.Тимчасова спеціальна комісія здійснює свою діяльності відповідно до порядку, встановленого для постійних комісій ради.
 РОЗДІЛ ІІІ. СЕСІЇ РАДИ
СТАТТЯ 1. Рада проводить свою роботу сесійно не рідше одного разу на квартал, при необхідності частіше, а з питань відведення земельних ділянок не рідше ніж один раз на місяць.
СТАТТЯ 2.  Сесія це форма роботи ради яка складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій ради.
СТАТТЯ 3. Сесії скликаються селищним головою відповідно до плану роботи ради, а також за пропозицією більшості членів виконавчого комітету або не менше третини депутатів від загального складу ради.
 СТАТТЯ 4. Сесію відкриває і веде селищний голова.
СТАТТЯ 5. Сесія є правомірною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.
 СТАТТЯ 6. Проект черги денної сесії та рішень по основним питанням, інші допоміжні матеріали вручаються депутатам при їх реєстрації перед засіданням ради.

СТАТТЯ 7. Пропозиції відносно питань, які пропонується включити до черги денної сесії подаються секретарю ради не пізніше ніж за 20 робочих днів до сесії з супровідною запискою і проектом рішення,  при необхідності в процесі роботи сесії.
СТАТТЯ 8. Формування та підготовку питань на розгляд сесії організовує секретар ради та постійні комісії.
СТАТТЯ 9. Секретар ради підготовлені проекти рішень передає на розгляд селищному голові.
СТАТТЯ 10. Друкування та розмноження проектів рішень та інших матеріалів сесії проводиться , з врахування фінансових та технічних можливостей ради.
СТАТТЯ 11. Проект порядку денного затверджується сесією.
СТАТТЯ 12. На час доповіді або виступу головуючого на засіданні, а також під час розгляду питання персонально щодо голови селищної ради сесію  веде депутат за дорученням депутатського корпусу або секретар ради.
СТАТТЯ 13. За відсутності селищного голови, або у випадках передбачених законодавством та цим регламентом обов’язки головуючого виконує секретар ради, або інший депутат за дорученням.
СТАТТЯ 14. Для організації пленарного засідання головуючий має право в першочерговому порядку виносити пропозиції з процедурних питань, якщо з цих питань висовується альтернативні пропозиції, його пропозиція ставиться першою.
СТАТТЯ 15. При розгляді питань порядку денного встановлюється слідуючий регламент:
-для доповіді до 20 хвилин.
-співдоповідь до 10 хвилин.
-відповідь на запитання доповідача – до 10 хвилин
-заключне слово – до 5 хвилин
-виступ – до 5 хвилин.
-внесення поправок, пропозицій, зауважень та з мотивів голосування до 2 хвилин.
СТАТТЯ 16.На засіданні сесії можуть бути присутніми депутати районної ради, представники апарату райради та райдержадміністрації, при необхідності запрошуються керівники органів виконавчої влади, політичних партій та громадських організацій, масової інформації.
СТАТТЯ 17.Слово для виступу запрошеним надається за згодою депутатів. При негативному прояві запрошених до розгляду питання вони можуть бути позбавлені права присутності на засіданні.
СТАТТЯ 18.Про дату проведення сесії з повідомленням основного питання черги денної депутату повідомляється не пізніше як за 2-3 дня до її проведення.
СТАТТЯ 19.Пленарні засідання ради проводити в п’ятницю, на 10-00 год. при необхідності в другий день і час.

РОЗДІЛ ІV. ПОРЯДОК НАДАННЯ СЛОВА.
 СТАТТЯ 1. На пленарному засіданні слово для виступу, зауваження з мотивів обговорення питання, ведення сесії, надається тільки головуючим.
СТАТТЯ 2. Після доповіді або співдоповіді головуючий надає слово згідно списку осіб, які записалися на виступ, а при їх відсутності бажаючим із числа депутатів.
СТАТТЯ 3. Депутат (крім селищного голови, секретаря ради, голів постійних комісій та доповідача) може виступати з одного й того ж питання тільки один раз.
СТАТТЯ 4. Депутатам, які виступають у дебатах запитання не ставляться.
СТАТТЯ 5. Окремі рішення чи викрики з місця зроблені без надання слова головуючим до уваги не беруться та до протоколу не заносяться.
СТАТТЯ 6. Загальний час для обговорення питання визначає рада.

РОЗДІЛ V.  ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ.
СТАТТЯ 1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки внесені депутатами в ході обговорення.
СТАТТЯ 2. Перед початком голосування головуючий на сесії погоджує з присутніми депутатами порядок його проведення та черговість розгляду.
СТАТТЯ 3. Перед кожним голосуванням формулюються зміст питання, що ставиться на голосування, з пропозицією щодо його голосування.
СТАТТЯ 4. Після закінчення голосування головуючий оголошує його результати.
СТАТТЯ 5. Якщо по питанню надійшло дві або більше пропозиції то голосування по них проводиться в порядку надходження.

РОЗДІЛ VI. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
 СТАТТЯ 1. На пленарних засіданнях рада може прийняти нормативні документи у формі:
-рішення ради;
-доручення;
-звернення;
-заяви.
СТАТТЯ 2. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні шляхом персонального  голосування депутатів.
СТАТТЯ 3. Після голосування головуючий на засіданні оголошує про його результати.
СТАТТЯ 4. Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, рада може прийняти рішення про пере голосування.
СТАТТЯ 5. Рішення ради з будь-яких питань приймається після його обговорення, а без обговорення якщо проти цього не заперечує жоден з депутатів.
СТАТТЯ 6. Рішення вважається прийнятим якщо за нього проголосувало  більшість депутатів присутніх в залі.

РОЗДІЛ VII.   ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ РАДИ.
СТАТТЯ 1. Засідання ради протоколюється. Ведення протоколу пленарного засідання сесії здійснює секретар сесії.
СТАТТЯ 2. Зміст протоколу повинен повністю відбивати хід пленарного засідання ради – дата, кількість  присутніх депутатів, запрошених, винесені на розгляд  питання, прізвище головуючого і промовців, результати прийняття рішень.
СТАТТЯ 3. Після кожної сесії селищної ради, секретар ради у місячний термін у відповідність з інструкцією по діловодству, та записів виступів депутатів оформляє протокол, який підписується головою селищної ради або головуючим на сесії.
СТАТТЯ 4. Протоколи засідань зберігаються протягом усього скликання ради у секретаря ради і передаються до архіву з початком роботи ради нового скликання.
СТАТТЯ 5. Матеріали засідання ради надаються для ознайомлення депутату секретарем ради на його вимогу.
СТАТТЯ 6. Один екземпляр протоколу ради, після його оформлення з усіма рішеннями надсилаються до районної ради.

РОЗДІЛ VIII. ДИСЦИПЛІНА ТА ЕТИКА НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ.
 СТАТТЯ 1. На засіданнях ради промовець не повинен вживати образливі висловлення, непристойні  та лайливі слова, закликати до незаконних дій.  
СТАТТЯ 2. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань, а при повторному порушенні – позбавити права виступу на даному засіданні.
СТАТТЯ 3. Якщо головуючий звертається до промовця, то він негайно повинен  зупинити свій виступ.
СТАТТЯ 4. Під час засідання депутати не повинні заважати промовцям і слухачам, протиправними діями (вигуками, оплесками, розмовами, вставанням, тощо).
СТАТТЯ 5. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, то він може бути попереджений або йому пропонується залишити залу.
СТАТТЯ 6. Особи, які присутні на засіданні ради і мають мобільні телефони, повинні їх відключати від роботи.
СТАТТЯ 7. Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.
СТАТТЯ 8. Поважною причиною для відсутності депутата є, його відпустка, відрядження, хвороба, догляд за дитиною та інші поважні обставини.
СТАТТЯ 9. Якщо депутат не може бути присутнім на засіданні, то він зобов’язаний повідомити секретаря ради до початку пленарного засідання.
СТАТТЯ 10. Залишати пленарне засідання ради без узгодження з головуючим не припустимо.
СТАТТЯ 11. Значне порушення депутатом даного регламенту і загально прийнятих норм моралі та етики може бути підставою для позбавлення радою його права брати участь у подальшій роботі засідання. У випадку його прийняття винний має залишити зал.
СТАТТЯ 12. Рішення про прийняття впливу дисциплінарного характеру приймається шляхом голосування без обговорення.
   
РОЗДІЛ ІХ. ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ ТА ЗАПИТАННЯ.
СТАТТЯ 1. Депутатський запит – це заявлена вимога депутата, до селищного голови, секретаря ради, заступника голови, керівника підприємства, організації розташованих на території ради, дати офіційне роз’яснення або викласти свою позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до віддання ради.
СТАТТЯ 2. Депутатський запит вноситься у письмовій формі і подається секретареві ради не пізніше ніж за три години до початку засідання.
СТАТТЯ 3. Головуючий на засіданні інформує раду про зміст запиту, а секретар ради забезпечує доведення тексту запиту до відповідного органу чи посадової особи, до яких його  скеровано.
СТАТТЯ 4. Орган чи посадова особа, до яких звернуто запит зобов’язані у місячний термін дати письмову відповідь на нього.
СТАТТЯ 5. За наполяганням депутата, що  вніс запит, відповідь може бути розглянута на пленарному засіданні при умові якщо така пропозиція підтримана не менше третини депутатів від складу ради.
СТАТТЯ 6. Депутатський запит  - це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми.
СТАТТЯ 7. Запитання можуть бути поставлені депутатом до посадової особи ради  під час його виступу на сесії або подані письмово через секретаря ради.
СТАТТЯ 8. Відповідь на запит може бути оголошено на пленарному засіданні або дана депутату особисто в усній формі.

РОЗДІЛ X. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА, МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВИ СЕЛИЩНОЇ РАДИ.
СТАТТЯ 1. Селищна рада є юридичною особою і наділена Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні” власними повноваженнями, в межах яких діє самостійно і несе відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.
СТАТТЯ 2. Матеріальною і фінансовою основою ради є рухоме і нерухоме майно, доходи селищного бюджету, спеціальні та інші кошти, що є у комунальній власності територіальних громад, а також об’єкти спільної власності, що перебувають в управлінні районної ради.
СТАТТЯ 3. Селищний бюджет є самостійним і не включається до державного бюджету та інших місцевих бюджетів (ч.6 ст.16 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”).
СТАТТЯ 4. Селищна рада має свій прапор, герб, найменування та печатку, рахунок в банку.
СТАТТЯ 5. Юридична адреса селищної ради та її виконавчого комітету:
        
                                            72202 Україна
                                                        Запорізька область
                                                        Веселівській район
                                                        смт.Веселе
                                                        вул.Леніна, 162  


Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Коментарі:

Залишити коментар