РІШЕННЯ.

 УКРАЇНА
ВЕСЕЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ
_Перша сесія _сьомого скликання
РІШЕННЯ
від  24.11.2015 р.                                                               № 1
смт. Веселе


Про затвердження  регламенту  вико-
навчого комітету Веселівської селищ-
ної ради та затвердження складу вико-
навчого комітету 


Керуючись п.1 ст.26, п.5 ст.42, ст.51 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення виконання повноважень  виконавчими органами ради, Веселівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити регламент виконавчого комітету Веселівської селищної ради, згідно з додатком № 1.

2. Визначити кількісний склад виконавчого комітету селищної ради в складі 19 чоловік.

3. Затвердити персональний склад виконавчого комітету Веселівської селищної ради, згідно з додатком № 2.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову Кіяшка П.М.Селищний головаП.М.Кіяшко


  
Додаток № 2
до рішення І сесії 
Веселівської селищної ради 
7-ого скликання
від 24.11.2015 року 
№ 1

Персональний склад виконавчого комітету
Веселівської селищної ради

Кіяшко 
Перо Миколайович - селищний голова, голова виконавчого комітету
Грибко
Валентина Дмитрівна- керуюча справами виконавчого комітету ради, секретар виконавчого комітету

Члени виконавчого комітету:
Стогній 
Раїса Олексіївна- секретар селищної ради
Бабарик
Сергій Анатолійович- заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів
Баша
Олександр Анатолійович- начальник Веселівського районного сектору ГУ ДСНС України в Запорізькій області
Кривко
Ігор Олексійович- директор Веселівської районної різно-профільної гімназії
Шепель
Сергій Віталійович- начальник залізничної станції
Орел
Василь Павлович- голова районної ради ветеранів
Левицький 
Віктор Олександрович- керівник філії „Веселівський райавтодор”
Кучерков 
Сергій Григорович- директор ТДВ „Веселівський елеватор”
Волков 
Сергій Гавриїлович- голова правління СВК ТДВ „Фрунзе”
Рудський 
Сергій Володимирович- директор ДП „ДГ „Ізвестія” національної академії аграрних наук
Сміт 
Георгій Павлович-директор ТДВ „Веселівський завод сухого знежиреного молока”
Гапонова
Неля Миколаївна- пенсіонер 
Козаченко
Василь Володимирович- пенсіонер
-староста села Білоріцьке
-староста села Широке
-староста села Озерне
-староста села Новоолександрівка


 
УКРАЇНА
ВЕСЕЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ
_Перша сесія _сьомого скликання
РІШЕННЯ
від  24.11.2015 р.                                                             № 2
смт. Веселе


Про  створення  адміністративної
комісії при виконавчому комітеті 
Веселівської   селищної  ради   та 
затвердження    Положення    про 
комісію


Відповідно до ст.ст.215, 218 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст.38 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, для розгляду справ про адміністративні правопорушення, віднесених законом до віддання органів місцевої влади, Веселівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про адміністративну комісію при виконавчому комітеті Веселівської селищної ради (додаток 1). 
2.Затвердити склад адміністративної комісії при Веселівському виконавчому комітеті для розгляду справ про адміністративні правопорушення, що передбачені ст. 218 КУпАП (додаток 2).
3. Визначити посадових осіб, яким надаються повноваження складання протоколів про адміністративне правопорушення (додаток 3).
4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення селищної ради від 14.12.2010 року № 8 „Про утворення адміністративної комісії при виконкомі селищної ради”, від 25.12.2012 року № 4 „Про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 14.12.2010 року № 8 „Про утворення адміністративної комісії при виконкомі селищної ради”, від 14.06.2013 року № 8 „Про внесення змін до п.2 рішення сесії селищної ради від 25.12.2012 року № 4.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Долженко Л.С. - спеціаліста-юрисконсульта селищної ради, відповідального секретаря комісії.


Селищний голова  П.М.Кіяшко

Додаток 1 до рішення 
І сесії Веселівської селищної ради 7-ого скликання
від 24.11.2015 р. № 2

ПОЛОЖЕННЯ
про адміністративну комісію при виконавчому комітеті 
Веселівської селищної ради

1. Загальні положення
1.1. Адміністративна комісія - це колегіальний орган, який утворюється при виконавчому комітеті селищної ради для розгляду і вирішення справ про адміністративні правопорушення, за винятком справ, віднесених Кодексом України про адміністративні правопорушення до відання інших органів (посадових осіб).
1.2. Розгляд і вирішення справ в адміністративній комісії має сприяти вихованню громадян у дусі точного і неухильного додержання законів, правил співжиття й чесного ставлення до державного і громадського обов'язку, поваги до прав, честі й гідності громадян, а також запобіганню вчиненню нових правопорушень як самими правопорушниками, так й іншими особами.
2. Завдання адміністративної комісії, порядок її утворення
2.1. Адміністративна комісія розглядає відповідно до чинного законодавства справи про адміністративні правопорушення:
а) у галузі охорони праці і здоров'я населення;
б) у галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури;
в) у промисловості, будівництві та в галузі використання електричної і теплової енергії;
г) на транспорті, у галузі шляхового господарства і зв'язку;
д) у галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою;
е) у галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, у галузі фінансів і підприємницької діяльності;
є) що посягають на громадський порядок і громадську безпеку;
ж) що посягають на встановлений порядок управління.
з) і інші.
2.2. Порядок створення і склад адміністративної комісії, порядок розгляду нею справ про адміністративні правопорушення визначається чинним законодавством та Положенням про адміністративну комісію при виконавчому комітеті Веселівської селищної ради, що його затверджує виконавчий комітет.
2.3. Адміністративна комісія утворюється відповідними органами місцевого самоврядування в складі голови, заступника голови, відповідального секретаря (стаття 215 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
2.4. Голова адміністративної комісії, а під час його відсутності заступник голови:
1) керує роботою комісії, несе відповідальність за виконання покладених на комісію завдань;
2) головує на засіданнях комісії;
3) забезпечує регулярне проведення засідань комісії, визначає коло питань, що підлітають розгляду на черговому засіданні;
4) вживає заходів щодо підвищення рівня правової культури і правової підготовки членів адміністративної комісії;
5) підписує протокол і постанову комісії по справі про адміністративне правопорушення.
2.5. На час відсутності голови адміністративної комісії заступник голови комісії має право підпису постанов і протоколів з закріпленням гербовою печаткою виконавчого комітету Веселівської селищної ради.
2.6. Відповідальний секретар адміністративної комісії:
1) заводить по кожному протоколу про адміністративне правопорушення окрему справу;
2) здійснює підготовку до розгляду справ про адміністративні правопорушення;
3) вирішує організаційні питання проведення засідань комісії;
4) веде по справах, що розглядаються комісією, протоколи засідань комісії;
5) разом з головою комісії підписує протокол і постанову комісії по справі про адміністративне правопорушення;.
6) звертається до відповідних органів щодо примусового виконання постанови про накладення адміністративного стягнення і контролює їх виконання;
7) веде діловодство комісії, облік розглянутих справ про адміністративні правопорушення, забезпечує схоронність цих справ.
2.7. Адміністративна комісія забезпечує своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її у відповідності з законодавством, виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.
2.8. Адміністративна комісія у своїй діяльності відповідальна перед селищною радою і її виконавчим комітетом та їм підзвітна.
2.9. Засідання комісії є правочинним, якщо в ньому беруть участь більше половини від загального складу комісії.
Число членів комісії встановлюється залежно від обсягу роботи комісії органом, який утворює комісію.
До складу комісії можуть входити депутати селищної ради, представники профспілкових та інших громадських організацій, трудових колективів.
Не можуть входити до складу адміністративної комісії представники державних органів, службові особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, а також працівники прокуратури, суду і адвокати.
2.10. Адміністративна комісія в своїй діяльності спирається на широкий актив громадськості.
Адміністративна комісія в усіх питаннях, віднесених до її компетенції, взаємодіє з постійними комісіями депутатів селищної ради та комісіями, утвореними при виконавчому комітеті.
2.11. Адміністративна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, цим Положенням та іншими законодавчими актами України, а також рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність.
2.12. Адміністративна комісія організує облік розглянутих справ про адміністративні правопорушення, узагальнює практику цих справ у межах селища.
Адміністративна комісія, встановивши при розгляді конкретних справ або в результаті узагальнення практики їх розгляду причини та умови, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень, вносить у виконавчий комітет або посадовій особі органу місцевого самоврядування пропозиції про вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов.
Не пізніш як у місячний строк по пропозиції має бути вжито необхідних заходів і про результати повідомлено адміністративну комісію, що внесла пропозицію.
2.13. Діловодство у справах, що розглядаються адміністративною комісією ведеться відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення, цього Положення та інших актів законодавства про адміністративні правопорушення.
Порядок реєстрації та зберігання справ, зразки форм документів, необхідних для роботи адміністративної комісії, затверджується виконавчим комітетом Веселівської селищної ради.
2.14. Справа, що заводиться адміністративною комісією, повинна містити протокол про адміністративне правопорушення, протокол засідання і постанову комісії, дані про сповіщення осіб, які беруть участь у справі, про день і час засідання комісії, вручення або надіслання постанови особі, щодо якої її винесено, відмітки про звернення до виконання постанови, хід і результати її виконання та інші документи у цій справі.
2.15. Технічне обслуговування та матеріально-технічне забезпечення адміністративної комісії покладається на виконавчий комітет Веселівської селищної ради.
2.16. Адміністративна комісія користується штампом і печаткою виконавчого комітету Веселівської селищної ради.
3. Порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення
3.1. Адміністративна комісія розглядає справи про адміністративні правопорушення, відповідно Кодексу України про адміністративні правопорушення.
3.2. Підставою для розгляду адміністративною комісією справи є протокол про адміністративне правопорушення, складений у встановленому порядку уповноваженою на те службовою особою відповідно до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.        3.3. Засідання комісії проводиться у разі необхідності, по мірі надходження  адміністративного матеріалу, але не рідше одного разу на місяць.
3.4. Справи розглядаються відкрито.
З метою підвищення виховної і запобіжної ролі провадження в справах про адміністративні правопорушення справи можуть розглядатися у виїзних засіданнях комісії.
3.5. Справа розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи, якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, або за довіреністю особи, яка притягується до адміністративної відповідальності.
3.6. При підготовці до розгляду справи відповідальний секретар адміністративної комісії вирішує такі питання:
1) чи належить до компетенції адміністративної комісії розгляд даної справи;
2) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи;
3) чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду;
4) чи витребувано необхідні додаткові матеріали;
5) чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката.
3.7. Розгляд справи розпочинається з оголошення складу адміністративної комісії, яка розглядає дану справу.
Головуючий на засіданні адміністративної комісії оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, відповідно до статей 268-274 Кодексу України про адміністративні правопорушення їх права і обов'язки. Після цього оголошується протокол про адміністративне правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справ, досліджуються докази й вирішуються клопотання. У разі участі в розгляді справи прокурора заслуховується його висновок.
3.8. Адміністративна комісія при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язана з'ясувати:
1) чи було вчинено адміністративне правопорушення;
2) чи винна дана особа в його вчиненні;
3) чи підлягає вона адміністративній відповідальності;
4) чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність; 
5) чи заподіяно майнову шкоду;
6) чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд товариського суду;
7) інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
3.9. При розгляді кожної справи про адміністративне правопорушення адміністративною комісією ведеться протокол, в якому зазначаються:
1) дата і місце засідання;
2) найменування і склад комісії;
3) зміст справи, що розглядається;
4) відомості про явку осіб, які беруть участь у справі;
5) пояснення осіб, які беруть участь у розгляді справи, їх клопотання і результати їх розгляду;
6) документи і речові докази, досліджені при розгляді справи;
7) відомості про оголошення прийнятої постанови і роз'яснення порядку та строків її оскарження.
Протокол засідання адміністративної комісії підписується головуючим на засіданні і відповідальним секретарем.
3.10. По справі про адміністративне правопорушення адміністративна комісія виносить одну з таких постанов:
1) про накладення адміністративного стягнення;
2) про закриття справи.
3.11. За вчинення правопорушень адміністративна комісія може застосовувати такі адміністративні стягнення:
1) попередження;
2) штраф.
При вирішенні питання про накладення адміністративного стягнення адміністративна комісія накладає його в межах, установлених відповідною статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення та іншими актами, які передбачають відповідальність за адміністративні правопорушення. При накладенні стягнення адміністративна комісія враховує характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність.
Якщо одночасно розглядаються дві або більше справи про вчинення однією особою кількох порушень, адміністративна комісія накладає стягнення в межах санкцій, встановлених за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До основного стягнення в цьому разі може бути приєднано одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень.
Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення.
3.12. Постанова про закриття справи виноситься при оголошенні усного зауваження, а також при наявності обставин, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення, зазначених у статті 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
3.13. Постанова комісії повинна містити:
1) найменування адміністративної комісії, яка винесла постанову;
2) дату розгляду справи;
3) відомості про особу, щодо якої розглядається справа;
4) викладення обставин, установлених при розгляді справи;
5) зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення;
6) прийняте по справі рішення.
Постанова адміністративної комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні.
Постанова підписується головуючим на засіданні і відповідальним секретарем комісії.
3.14. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено.
Копія постанови в той же строк вручається або висилається потерпілому на його прохання.
Копія постанови вручається під розписку. В разі, якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідна помітка у справі.
3.15. Постанова адміністративної комісії може бути оскаржена протягом десяти днів з дня винесення постанови особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим у виконавчий комітет Веселівської селищної ради або в суд. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк адміністративною комісією за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено.
Скарга на постанову подається в адміністративну комісію, яка винесла постанову, якщо інше не встановлено законодавством.
Постанову адміністративної комісії може бути опротестовано прокурором.
3.16. У разі надходження скарги або протесту на постанову, адміністративна комісія протягом трьох діб надсилає скаргу разом зі справою в орган, куди оскаржується постанова.
3.17. Подання у встановлений строк скарги на постанову, за винятком постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження, а також принесення прокурором протесту, зупиняє виконання постанови до розгляду скарги або протесту.
3.18.Постанова адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення є обов'язковою для виконання державними і громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, службовими особами і громадянами.
3.19.Постанова адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення надається порушнику відповідно до правил, установлених Кодексом України про адміністративні правопорушення.
3.20. На підставі документа, що свідчить про виконання постанови, відповідальний секретар адміністративної комісії робить на постанові відповідну відмітку.Додаток № 2
до рішення І сесії Веселівської селищної ради
7-ого скликання
від 24.11.2015 р № 2

Склад
адміністративної комісії при Веселівському виконавчому комітеті для розгляду справ про адміністративні порушенняКозаченко Василь Володимирович - пенсіонер, голова комісії

Акімова Аліна Сергіївна – депутат виборчого округу № 10, 
                                              заступник голови комісії

Долженко Людмила Станіславівна  - спеціаліст-юрисконсульт селищної ради,
                                                               відповідальний секретар 

Члени комісії

Кравцов Олександр Сергійович – директор КП „ВРВКГ Райводоканал”

Ларченко Марк Ігорович  - депутат виборчого округу № 18

Масліч Володимир Михайлович      - пенсіонер

Азманов Павло Павлович                  - фермер

Кудря  Олександр Анатолійович      -  керівнику філії Веселівський цех
                                                                 природного та зрідженого газу ВАТ
                                                                 „Мелітопольгаз”

Карпенко Володимир Дмитрович- начальник відділу землевпорядкування   при виконкомі селищної ради

Бабарик Сергій Анатолійович - заступник селищного голови з питань 
                                                                діяльності виконавчих органів селищної 
                                                                ради

Дяченко Олексій Валерійович- заступник селищного голови


  
                                                          Додаток № 3
до рішення І сесії Веселівської селищної ради
7-ого скликання
від 24.11.2015 р № 2


Посадові особи, яким надаються повноваження
складання протоколів про адміністративне правопорушення


Демидченко
Світлана Миколаївна- спеціаліст І категорії селищної ради
Плакса
Вадим Володимирович- спеціаліст І категорії відділу землевпорядкування при виконавчому комітеті селищної ради
Чорна 
Ірина Миколаївна- спеціаліст І категорії селищної ради
Грибко 
Валентина Дмитрівна- керуюча справами виконкому селищної ради
Григоренко 
Інна Петрівна- касир по збору земельного податку

 
 
УКРАЇНА
ВЕСЕЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ
_Перша сесія сьомого скликання
РІШЕННЯ
від  24.11.2015 р.                                                           № 3
смт. Веселе


Про cтворення житлової комісії при 
виконавчому комітеті   Веселівської 
селищної  ради  та  затвердження   її 
Положення
 
               Керуючись пунктом 2 частини „а" статті 30,  статтею 40  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", пунктом 19 Правил обліку громадян, які потребують покращення житлових умов та надання їм жилих приміщень в Українській РСР,  затвердженими постановою Ради Міністрів УРСР від 11.12.1984 року № 470, з метою вдосконалення громадського контролю та відкритості  при прийнятті виконавчим комітетом рішень з питань квартирного обліку та надання жилих приміщень громадянам, Веселівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А :

        1. Затвердити Положення про комісію з житлових питань при виконавчому комітеті Веселівської селищної ради (додаток 1).
2. Затвердити склад житлової комісії при виконавчому комітеті Веселівської селищної ради (додаток 2).
3. Комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Веселівської селищної ради в своїй діяльності керуватися цим Положенням, чинним законодавством України.
4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення селищної ради № 9 від 14.12.2010 р. «Про утворення житлової комісії при виконавчому комітеті Веселівської селищної ради».
5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради Бабарика С.А.
 
        
Селищний голова                                        П.М. Кіяшко 
                                                                      


Додаток № 1
до рішення І сесії Веселівської селищної ради 7-ого скликання
від 24.11.2015 р № 3
 
ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з житлових питань
при виконавчому комітеті Веселівської селищної ради

         1. Комісія з житлових питань утворюється при виконавчому комітеті селищної ради з метою здійснення громадського контролю та гласності при прийнятті виконавчим комітетом рішень з питань квартирного обліку, надання жилих приміщень, реалізації прав громадян на житло, захисту цих прав від можливих порушень.
         2. Діяльність комісії базується на принципах добровільності, рівноправності її членів, законності, гласності.
         3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Житловим Кодексом, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні", „Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в УРСР", іншими законодавчими актами, що стосуються житлових питань, та цим Положенням.
3.1. розгляд питань з постановки на квартирний облік:
а)  при постановці на квартирний облік  за  місцем реєстрації згідно поданої заяви (зразок 1) комісія виходить на місце і складає відповідний акт обстеження та звіряє з поданими документами, а саме:
-акт обстеження житлових умов (зразок 2) ;
-довідка про склад сім’ї (зразок  3);
-довідка про наявність приватної власності
-паспорт 
б) при постановці на квартирний облік в пільгову чергу до документів, що зазначені в пункті а) повинні додаватись підтверджуючі документи:
-висновок ЛКК;
-довідка з місця роботи;
-довідка про невідповідність житла санітарним чи технічним умовам;
-довідка багатодітної родини або одинокої матері;
-інше
Разом з тим комісія може рекомендувати виконавчому комітету селищної ради  відмовити громадянам в постановці на квартирний облік у випадках передбачених законодавством.
3.2. розгляд питань із зняття з квартирного обліку
а) громадянин може бути знятий з квартирного обліку :
-за власним бажанням (при цьому повинна бути написана заява на ім’я селищного голови) без повернення  справи;
-поліпшення житлових умов, внаслідок яких відпали підстави для надання іншого жилого приміщення ;
3.3. розподіл та надання жилих приміщень
а) при розподілі та наданні жилих приміщень проводиться засідання житлової комісії де розглядається питання надання житлової площі громадянам, які перебувають на квартирному обліку, згідно черговості, окрім випадків передбачених чинним законодавством, та виносяться пропозиції на розгляд виконавчого комітету. 
3.4. зняття службовості з житлових приміщень відомчого фонду підприємств, установ та організацій селища
а) зняття службовості з житлових приміщень відомчого фонду підприємств, установ та організацій селища повинно бути винесене спільне рішення адміністрації та профспілкового комітету та відношення адміністрації та профспілкового комітету на ім’я селищного голови з проханням зняття службовості з квартири чи будинку на переведення у статус житлового не відомчого з наведеними причинами, що передбачає житлове законодавство.
4. Основними завданнями комісії є забезпечення громадського контролю за дотриманням законодавства з питань взяття громадян на квартирний облік та зняття з такого обліку, розподілу жилих приміщень тощо.
5. Комісія має право:
обстежувати житлові умови заявника;
запрошувати на засідання комісії заявників і членів їх сімей;
витребувати, у разі потреби, додаткові документи від заявників, підприємств і установ;
відповідно до діючого законодавства співпрацювати з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та громадянами;
одержувати від членів об’єднання співвласників багатоповерхових будинків  інформацію з питань, віднесених до компетенції комісії.
6. Комісія готує пропозиції з житлових питань та вносить їх на розгляд виконавчого комітету селищної ради.
7. Комісія утворюється у складі голови комісії, секретаря та членів комісії.
9. Персональний склад комісії затверджується на сесії селищної ради і функціонує протягом здійснення нею своїх повноважень.
10. Голова комісії здійснює керівництво діяльністю комісії, спрямовує роботу її членів за напрямками діяльності. У разі відсутності голови комісії його функції виконує секретар комісії.
11. Основними формами роботи комісії є засідання, які проводяться 1 раз на місяць, або за потребою.
12. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 50% її складу.
При необхідності до участі в роботі комісії з правом дорадчого голосу запрошуються працівники правоохоронних органів, органів охорони здоров’я, інших установ та організацій.
13. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії та відображаються в протоколі, який підписують голова та секретар комісії.
 
Додаток № 2
до рішення І сесії Веселівської селищної ради
7-ого скликання
від 24.11.2015 р № 3

Склад 
комісії з житлових питань  
при виконавчому комітеті Веселівської селищної ради

Бабарик Сергій Анатолійович - заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів, голова комісії
Чорна Ірина Миколаївна - спеціаліст І категорії селищної ради,
секретар комісії
Долженко Людмила Станіславівна - спеціаліст-юрисконсульт селищної ради
Бугайова Вікторія Федорівна- начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану Веселівського районного управління юстиції у Запорізькій області,
член комісії

Пилюк Людмила Анатоліївна- головний державний соціальний інспектор управління соціального захисту населення Веселівської РДА, член комісії

Овчарчин Дмитро Анатолійович- завідувач сектору опіки, піклування та усиновлення служби у справах дітей Веселівської РДА, 
член комісії

Цебер Наталія Миколаївна - провідний спеціаліст відділу державного земельного кадастру управління держгеокадастру в Мелітопольському районі, 
член комісії
Сєчин Олександр Олександрович- в.о.старости Білоріцької сільської ради
Єрещенко Лариса Вікторівна- в.о. старости Широківської сільської ради


 
УКРАЇНА
ВЕСЕЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ
_Перша сесія сьомого скликання
РІШЕННЯ
від  24.11.2015 р.                                                            № 4
смт. Веселе

Про створення робочої групи із
розроблення проекту бюджету 
на 2016 рік

Керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” з метою дотримання вимог бюджетного законодавства та розроблення проекту бюджету об’єднаної територіальної громади на 2016 рік, Веселівська селищна рада 
В И Р І Ш И Л А :
1. Створити робочу групу в складі:
1.1 Звєгінцевої Світлани Анатоліївни  - заступника селищного голови, головного бухгалтера, голови комісії
1.2 Бабарика Сергія Анатолійовича - заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради
1.3.Акімова Олександра Анатолійовича – голови комісії з питань соціально-економічного розвитку селища, планування бюджету, фінансів, підприємництва та торгівлі.
1.4. Акімової Аліни  Сергіївни - депутата селищної ради
1.5. Гереги Наталії Василівни – депутата селищної ради
1.6. Ворони Ольги Вікторівни – бухгалтер Широківської сільської ради
1.7. Грунської Ірини Володимирівни - бухгалтер Білоріцької сільської ради
1.8. Сєчина Олександра Олександровича – в.о.старости Білоріцької сільської ради
1.9 Єрещенко Лариси Вікторівни – в.о.старости Широківської сільської ради 
1.10. Лапицького Станіслава Михайловича – депутат селищної ради
1.11. Нестеренко Людмили Миколаївни – депутат селищної ради
1.12. Юр’євої Тетяни Миколаївни – депутата селищної ради
1.13. Шалікова Олексія Олеговича – депутата селищної ради

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову Кіяшка П.М.

Селищний головаП.М.Кіяшко
 
УКРАЇНА
ВЕСЕЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ
_Перша сесія сьомого скликання
РІШЕННЯ
від  24.11.2015 р.                                                                                              № 5
смт. Веселе

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації щодо встанов-
лення   (відновлення)  меж   земельної  
ділянки  в  натурі  (на  місцевості) для 
передачі в оренду           
           
            Керуючись п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 33 Закону України „Про  місцеве  самоврядування  в Україні”,  ст.12, ст.ст.124-126, ч.2 ст.134  Земельного  Кодексу  України, та Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності”, Закону України „Про оренду землі”, ст.1 Закону України „Про автомобільний транспорт”, а також враховуючи суспільні потреби територіальної громади селищної ради, розглянувши  клопотання ПАТ „Запоріжавтотранс”, про надання дозволу на складання технічної  документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості),  для передачі в оренду, Веселівська селищна рада 
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати Публічному акціонерному товариству „Запоріжавтотранс” (код ЄДРПОУ 03116795; юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Свердлова, будинок 30), дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості), кадастровий номер 2321255100:12:001:0068, площею -  0,5 га, для будівництва та обслуговування будівлі Автостанції, за адресою: Запорізька область, Веселівський район, смт Веселе,  вул. Леніна, за рахунок земель комунальної власності, з подальшою  передачею в довгострокову оренду терміном  на 49 років.
2. Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) подати на розгляд та затвердження сесії селищної ради у встановленому законодавством порядку.
3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.
Селищний голова                                                    П.М. Кіяшко
 
УКРАЇНА
ВЕСЕЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ
_Перша сесія сьомого скликання
РІШЕННЯ
від  24.11.2015 р.                                                           № 6
смт. Веселе


Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (віднов-
лення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості)

Відповідно до п. 34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись  ст.12, ст.125 Земельного  кодексу  України ст.25, ст.30, ст.56 Закону України „Про землеустрій”, та Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності” розглянувши заяву гр.Чурсіна О.О., про затвердження технічної документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Веселівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на  місцевості) гр. Чурсіну Олександру Олексійовичу (р.н.о.к.п.п. 2193008177) (землі житлової та громадської забудови) площею - 0,2500 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) (кадастровий номер 2321255100:14:007:0032), та земельну ділянку (сільськогосподарського призначення) площею – 0,06 га., для ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 2321255100:14:007:0033) за адресою: Запорізька область, Веселівський район, с.Новоолександрівка, вул. Магістральна, 30;
2. Оформити право власності на земельні ділянки відповідно до законодавства.
3. Внести відповідні зміни до земельно-кадастрової документації селищної ради із врахуванням даного рішення.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

 Селищний  голова                                                                        П.М.Кіяшко


 
УКРАЇНА
ВЕСЕЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ
_Перша сесія _сьомого скликання
РІШЕННЯ
від  24.11.2015 р.                                                               № 7
смт. Веселе


Про надання дозволу  на  розробку 
проекту  землеустрою  щодо відве-
дення земельної ділянки в постійне 
користуванняКеруючись ст.ст.12, 92, 123 Земельного кодексу України, п. 34 ч. 1  ст. 26, ст. 33 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності”, розглянувши клопотання голови Веселівської районної ради Запорізької області, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування, Веселівська селищна рада 
В И Р І Ш И Л А:  

1.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 1,0591га, із земель громадської забудови, для розташування та обслуговування адміністративної будівлі за адресою: Запорізька область, Веселівський район, смт Веселе, вулиця Леніна, 136, для передачі в постійне користування територіальній громаді в особі Веселівської районної ради Запорізької області.

2.Проект відведення подати на розгляд та затвердження на сесії селищної ради у встановленому законодавстві порядку.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (голова Кущ І.В.).


Селищний голова              П.М. Кіяшко

Згідно з оригіналом
Секретар селищної ради 
___________Р.О.Стогній
 
УКРАЇНА
ВЕСЕЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ
_Перша сесія сьомого скликання
РІШЕННЯ
від  24.11.2015 р.                                                               № 8
смт. Веселе

Про надання дозволу на складання   
проекту землеустрою щодо  відве-
дення земельної ділянки для пере-
дачі у власність


Керуючись ст.ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного кодексу України, п. 34 ч. 1  ст. 26, ст. 33 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності”, розглянувши заяву гр.Довгошей М.Л. про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність, Веселівська селищна рада 
В И Р І Ш И Л А:  

     1. Надати дозвіл гр. Довгошею Михайлу Леонідовичу (р.н.о.к.п.п. 2576908239), який проживає за адресою: Запорізька область, Веселівський район, смт Веселе  вул. Лучиста, буд. 26 на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (землі житлової забудови), для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд площею до 0,15 га, за адресою: Запорізька область, Веселівський район, смт.Веселе, вул. Лучиста, 28 (згідно викопіювання), з подальшою передачею у власність. 

2. Проект відведення подати на розгляд та затвердження сесії селищної ради у встановленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.   
   

  Селищний голова                          П.М.Кіяшко


Згідно з оригіналом
Секретар селищної ради 
___________Р.О.Стогній
 
УКРАЇНА
ВЕСЕЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ
_Перша сесія _сьомого скликання
РІШЕННЯ
від  24.11.2015 р.                                                               № 9
смт. Веселе

Про продовження терміну дії
договорів  оренди  земельних
ділянок

Керуючись ст.12 Земельного кодексу України, відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26, ст.33 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 21 Закону України „Про оренду землі”, Законом України „Про внесення  змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності”, розглянувши клопотання голови правління Веселівської РССТ Селіванової Т.С., про продовження терміну дії договорів оренди земельних ділянок та заслухавши рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних  відносин та охорони навколишнього середовища, Веселівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Веселівській районній спілці споживчих товариств (код ЄДРПОУ 01752133; юридична адреса: Запорізька область, Веселівський район, смт Веселе, вул. Леніна, буд. 72 продовжити терміном на 45 років договори оренди  земельних ділянок:
- площею 0,0557 га, (кадастровий номер 2321255100:12:0001:0035)  за адресою: Запорізька область, Веселівський район, смт Веселе, вул. Леніна, 125В (договір оренди землі №б/н від 19.03.2008р., реєстраційний номер №040826800043).
- площею 0,0446 га, (кадастровий номер 2321255100:12:0001:0037) за адресою: Запорізька область, Веселівський район, смт Веселе, вул. Леніна, 152 (договір оренди землі №б/н від 27.12.2007 р., реєстраційний номер №040826800041)
1.1. Доповнити договір оренди землі №б/н від 19.03.2008р. (кадастровий номер 2321255100:12:0001:0035) (Державна реєстрація №040826800043), та  договір оренди землі №б/н від 27.12.2007р. (кадастровий номер 2321255100:12:0001:0037)(Державна реєстрація №040826800041) пунктом 13.1:
 «13.1. Розмір відсотку визначений п.9. даного Договору оренди землі може бути переглянутий Орендодавцем в односторонньому порядку шляхом прийняття селищною радою відповідного рішення, про що складається відповідна Додаткова угода з подальшою її реєстрацією у встановленому законодавством порядку»
2. Доручити юрисконсульту селищної ради оформити згідно діючого законодавства додаткові угоди до даних договорів оренди землі, та необхідні для вчинення цих угод документи.
3. Доручити селищному голові Кіяшко П.М. укласти від імені селищної ради додаткові угоди до відповідних договорів оренди землі. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову      Кіяшка П.М.
Селищний голова           П.М.Кіяшко
 
УКРАЇНА
ВЕСЕЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ
_Перша сесія сьомого скликання
РІШЕННЯ
від  24.11.2015 р.                                                             № 10
смт. Веселе

Про надання дозволу на складання  
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для передачі у власність 


Керуючись ст.ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного кодексу України, ст.ст. 26, 33 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності”, розглянувши заяву гр.Тібєшевської Ю.В. про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність, Веселівська селищна рада 
В И Р І Ш И Л А:  

     1. В зв’язку зі зміною цільового призначення земельної ділянки, надати дозвіл гр. Тібєшевській Юлії Володимирівні (р.н.о.к.п.п.. 2934026147), яка мешкає за адресою: Запорізька область, Веселівський район, смт Веселе, вул. Чкалова, 7/18, на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (землі комерційного використання), для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд площею 0,1089 га, за адресою: Запорізька область, Веселівський район, смт.Веселе, вул.Пушкіна, 1А (кадастровий номер 2321255100:12:003:0003) з подальшою передачею у власність. 

2. Проект відведення подати на розгляд та затвердження сесії селищної ради у встановленому законодавством порядку.

3. Рішення 30 сесії 6 скликання від 06.02.2013 р № 14 „Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки  від 28.01.2008 р. № б/н ” вважати таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.   
   
  Селищний голова                          П.М.Кіяшко
 
УКРАЇНА
ВЕСЕЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ
_Перша сесія _сьомого скликання
РІШЕННЯ
від  24.11.2015 р.                                                             № 11
смт. Веселе

Про надання дозволу на складання   
проекту землеустрою щодо   відве-
дення земельної ділянки для пере-
дачі у власність


Керуючись ст.ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного кодексу України, ст.ст. 26, 33 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності”, розглянувши заяву гр.Волкова В.Ю. про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність, Веселівська селищна рада 
В И Р І Ш И Л А:  
     1. Надати дозвіл гр. Волкову Володимиру Юрійовичу (р.н.о.к.п.п. 2721419336), який мешкає за адресою: Запорізька область, Веселівський район, смт Веселе вулиця Чкалова, 1/10, на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (землі комунальної власності), для ведення особистого селянського господарства, площею до 0,20 га, за адресою: Запорізька область, Веселівський район, смт.Веселе, вулиця Степова, 17А, з подальшою передачею у власність. 
2.Громадянину Волкову В.Ю. при користуванні земельною ділянкою та об’єктом нерухомості, придбання ним в процесі приватизації неухильно дотримуватись:
- умов приватизації об’єкту нерухомості;
- Правил благоустрою затвердж

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Коментарі:

Залишити коментар