РЕГЛАМЕНТ виконкому Веселівської селищної ради.

 Затверджено
рішенням І сесії 
Веселівської селищної 
ради  7-ого скликання
від 24.11.2015 № 1 

РЕГЛАМЕНТ
виконкому Веселівської селищної ради

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
СТАТТЯ 1.     Виконавчий комітет ради народних депутатів є виконавчим органом селищної ради, їй підконтрольним та підзвітним.
                         Виконавчий комітет є юридичною особою. Утворюється радою та строк її повноважень. Утворюється у складі відповідно селищного голови, заступника голови, керуючої справами і членів комітету. До складу виконавчого комітету ради входить також за посадою секретар ради.
                          Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою. Персональний склад затверджується радою за пропозицією голови.
                          По закінченні повноваження ради  виконком зберігає свої повноваження до сформування нового складу комітету.
СТАТТЯ 2.   Повноваження виконавчого комітету визначається ст.52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”.
СТАТТЯ 3.    Виконавчий комітет організує свою роботу у відповідальності із затвердженими планами роботи, які розробляються керівником комітету.
СТАТТЯ 4.   Регламент виконавчого комітету на основі діючого законодавства визначає і закріпляє компенсацію, організаційні принципи і порядок діяльності комітету. Регламент, зміни і доповнення до нього, приймаються на засіданні виконкому. Пропозиції про зміни та доповнення регламенту вносяться за ініціативою його голови або окремих членів комітету.

РОЗДІЛ ІІ. ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ.
СТАТТЯ 5.    Основною формою роботи виконавчого комітету ради є його засідання.
                           Засідання виконкому скликаються його головою в міру необхідності, але не рідше одного разу в місяць. Засідання виконкому проводяться  в приміщенні селищної ради. В разі необхідності може бути проведене виїздне засідання.
СТАТТЯ 6.      Повідомлення про засідання виконавчого комітету доводиться до відома членів виконкому та осіб, що на його засідання запрошується не пізніше ніж за 3 дні до засідання, з зазначенням часу засідання, місця його проведення, питань, які непередбачаються внести на його розгляд.
                           У разі неможливості прибути на сесію з об’єктивних причин, член виконкому повідомляє про це керуючою справами не пізніше як за 2 дні до засідання.
СТАТТЯ 7.    Питання, що розглядаються на засіданні виконкому вноситься головою виконавчого комітету, членами комітету, депутатами.
                        Пропозиції з питань порядку денного засідання виконкому можуть вноситись органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, трудовими колективами. На розгляд виконавчого комітету можуть виноситись лише питання, які віднесені діючим законодавством до компетенції комітету.
СТАТТЯ 8.    Підготовка матеріалів на розгляд виконавчого комітету проводиться комісією, склад якої пропонується керуючою справами та погоджується з головою виконкому. Очолює комісію, як правило керуючо справами.
СТАТТЯ 9.   Матеріали з питань, які виносяться на розгляд виконавчого комітету, проекти рішень подаються для ознайомлення голові комітету.
                        Підготовка документів закінчується не пізніше як за 20 робочих дні до засідання виконкому.
СТАТТЯ 10.   Проекти рішень, інші матеріали і документи, з питань які виносяться на розгляд виконавчого комітету доводяться до відома членів виконкому до початку засідання.
СТАТТЯ 11.   Засідання виконавчого комітету є відкритим і ведуться гласно. У засіданні виконкому можуть брати участь, правом керуючого голосу, запрошені депутатами представниками органів самоврядування, громадських об’єднань, трудових колективів, населення.
                         На засіданні виконкому, мають право бути присутніми представники засобів масової інформації.
                         Ті хто бажає, взяти участь у засіданні виконкому, заявляють про це голові виконкому до початку засідання, але не пізніше як за 1 годину до початку. Згідно з рішенням виконавчого комітету, прийнятого двома третинами присутніх членів виконкому, може бути проведене закрите засідання.
СТАТТЯ 12.  Засідання виконкому є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.
                         Реєстрація членів виконкому та запрошених, які прибули на засідання розпочинається за годину  до початку засідання.
СТАТТЯ 13.  Час засідання виконкому призначається, як правило, з 14 до 17 год. Перерви оголошується на 10 хвилин через 1,5 години роботи.
СТАТТЯ 14.    Засідання відкриває і веде голова виконавчого комітету, або його заступник.
                           Головуючий оголошує питання, що винесені на розгляд виконавчого комітету, надає слово для виступів, слідкує за дотриманням регламенту, проводить голосування, оголошує його результати, забезпечує порядок в залі засідань, підписує рішення комітету.
СТАТТЯ 15.  Під час проведення засідання виконавчого комітету керуюча справами організовує ведення протоколу, реєструє питання, довідки, пропозиції та інші документи.
                         Будь-які документи можуть розповсуджуватись серед членів виконкому тільки через керуючою справами, з відома голови.
СТАТТЯ 16.  Порядок денний затверджується відкритим голосуванням. Пропозиції та заува-ження, внесені членами виконкому, оголошуються голосуючим на засіданні.
                           Питання, про включення до порядку денного пропозиції, що надійшли, вирішуються відкритим голосуванням.
СТАТТЯ 17.  Засідання виконкому проводиться українською мовою. Якщо член виконкому, не володіє нею в достатній мірі, він має право виступати російською мовою.
СТАТТЯ 18.  Час для доповіді, співдоповіді та виступів встановлюється відповідачем і співдоповідачем, але не більше, як 15 хвилин для доповіді 10 хвилин для співдоповіді по 5 хвилин для виступу.
СТАТТЯ 19.   Виступаючі на засіданні виконкому не повинні використовувати у своїх промовах грубі і некоректні вислови. Головуючий може зробити попередження, або може позбавити слова виступаючого взагалі.
                         Якщо виступаючий відхиляється від обговорюваної теми, головуючий закликає його дотримуватись обговорюваного питання.
СТАТТЯ 20.   На засіданні виконавчого  комітету  рішення з розглянутих питань приймаються відкритим голосуванням.
СТАТТЯ 21.    Після кожного засідання виконкому керуюча справами в 10-ти денний термін, у відповідності з інструкцією по діловодству, складає його протокол, який підписує сам особисто та головою виконавчого комітету чи його заступником.
                          Діловодство виконкому ведеться українською мовою.
                          Один екземпляр протоколу засідання виконкому, після його оформлення з усіма рішеннями направляється в Веселівську районну державну адміністрацію, а копію рішень направляють виконавцям, але не пізніше як у 7-ми денний термін, з дня прийняття.

РОЗДІЛ ІІІ. ГОЛОВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ, ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ, КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ.
СТАТТЯ 22    Голова виконавчого комітету ради (голова ради) організує на основі колегіальності, роботу виконавчого комітету.
СТАТТЯ 23.     Голова виконкому, крім раніше вказаних функцій:
-координує діяльність осіб, що входять до складу виконкому;
-організує виконання рішень ради і виконавчого комітету;
-інформує на черговому засіданні виконкому про надані ним розпорядження;
-підписує рішення і розпорядження;
-представляє комітету у відносинах з державними та громадськими організаціями та органами, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
-з розпорядником рахунків виконавчого комітету в установах банків.
СТАТТЯ 24.      У своїй діяльності голова виконкому підзвітний раді і може бути звільнений якщо за його звільнення проголосувало не менш як дві третини від загальної кількості обраних депутатів ради.
СТАТТЯ 25.    Заступник голови обирається радою за поданням голови, на час повноважень ради, шляхом таємного або відкритого голосування. Виконує свої обов’язки до обрання заступника голови скликання.
СТАТТЯ 26. Заступник голови виконкому ради займається питанням відповідно до розподілу обов’язків, виконує інші  обов’язки.
СТАТТЯ 27.    Керуюча справами виконавчого комітету ради: 
-організує роботу виконкому, 
-організує доведення рішень та розпоряджень виконавчого комітету до виконавців.
-відповідає за стан діловодства, обліку і звітності;
-виконує інші обов’язки.

РОЗДІЛ IV.   ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ.
СТАТТЯ 28.   Члени виконкому беруть участь у підготовці і розгляді питань на його засіданнях. Можуть вносити пропозиції до виконкому при розгляді питань, що входять до компетенції виконавчого комітету.
СТАТТЯ 29.    Член виконкому, на час засідання виконкому, а також для здійснення повноважень в інших випадках, звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків.

РОЗДІЛ V.  ПРАВОВІ АКТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СЕЛИЩНОЇ РАДИ.
СТАТТЯ 30.    Виконавчий комітет ради у межах своїх повноважень приймає рішення і видає розпорядження. Рішення виконавчого комітету приймається від загального складу виконавчого комітету, розпорядження виконавчого комітету видаються від його імені головою виконавчого комітету.
СТАТТЯ 31.   Акти виконавчого комітету та його органів, прийняті в межах їх повноважень, набирають чинності з моменту їх прийняття. Якщо не встановлено іншого терміну введення цих актів у дію, доводиться до виконавців і з обов’язковими до виконання.
                            Рішення виконкому скріпляються печаткою.
СТАТТЯ 32.    Виконавчий комітет є юридичною особою, володіє належним йому майном.
                          Виконком може укладати з іншими юридичними особами і громадянами угоди, та надання йому господарських, технічних та інших послуг.
СТАТТЯ 33.    Правові акти виконавчого комітету, прийняті ним з порушенням Конституції та законодавства України, можуть бути замінені розпорядженням голови районної державної адміністрації вирішення питання про їх законність.

Додаток № 2
до рішення І сесії 
Веселівської селищної ради 
7-ого скликання
від 24.11.2015 року № 1

Персональний склад виконавчого комітету
Веселівської селищної ради

Кіяшко 
Перо Миколайович - селищний голова, голова виконавчого комітету
Грибко
Валентина Дмитрівна- керуюча справами виконавчого комітету ради, секретар виконавчого комітету

Члени виконавчого комітету:
Стогній 
Раїса Олексіївна- секретар селищної ради
Бабарик
Сергій Анатолійович- заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів
Баша
Олександр Анатолійович- начальник Веселівського районного сектору ГУ ДСНС України в Запорізькій області
Кривко
Ігор Олексійович- директор Веселівської районної різно-профільної гімназії
Шепель
Сергій Віталійович- начальник залізничної станції
Орел
Василь Павлович- голова районної ради ветеранів
Левицький 
Віктор Олександрович- керівник філії „Веселівський райавтодор”
Кучерков 
Сергій Григорович- директор ТДВ „Веселівський елеватор”
Волков 
Сергій Гавриїлович- голова правління СВК ТДВ „Фрунзе”
Рудський 
Сергій Володимирович- директор ДП „ДГ „Ізвестія” національної академії аграрних наук
Сміт 
Георгій Павлович-директор ТДВ „Веселівський завод сухого знежиреного молока”
Гапонова
Неля Миколаївна- пенсіонер 
Козаченко
Василь Володимирович- пенсіонер
-староста села Білоріцьке
-староста села Широке
-староста села Озерне
-староста села НовоолександрівкаУважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Коментарі:

Залишити коментар